Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/416/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2016r.

w sprawie zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017"oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Tekst pierwotny

z dnia 2013 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z zm.), art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z zm) oraz w związku z art. 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), a także ze względu na uchwałę nr XXVIII/852/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie "Programu ochrony środowiska miasta Bielska-Białej"

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Przyjąć do realizacji "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014" zwany dalej "Programem", na warunkach określonych w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obejmujący tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bielsko-Biała dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związanie z realizacją zadań własnych Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz.1536 z późn. zm.) oraz sposób rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu zostaną określone w budżecie miasta Bielska-Białej w wysokości wynikającej z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz zaplanowanych środków własnych Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia

REGULAMIN

dla dofinansowania wymiany i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach "Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014".

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Program - "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014".

2. Operator - wybrany przez Gminę Bielsko-Biała podmiot, posiadający wszelkie upoważnienia gminy do realizacji Programu, działający w wyniku umowy zawartej z Gminą, oddzielnie na każdy rok programu.

3. Nadzorujący - osoba powołana przez Gminę Bielsko-Biała do kontrolowania przebiegu procesów inwestycyjnych związanych z Programem dla zabezpieczenia prawidłowości udzielenia dotacji przez Gminę.

4. Inwestor - osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Bielsko-Biała, akceptująca warunki określone w § 4 i zarejestrowana jako uczestnik Programu.

5. Instalator - firma instalacyjna, która została zarejestrowana u Operatora, dokonująca inwestycji u Inwestora zgodnie z zasadami Programu.

6. Dostawca - producent lub sprzedawca zarejestrowany u Operatora, dostarczający nowe źródło ciepła zgodnie z zasadami Programu.

7. Budynek - budynek mieszkalny, w szczególności budynek jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.1623 z zm.), to jest budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

8. Stare źródło ciepła - niskowydajne i nieekologiczne węglowe źródło ciepła, będące podstawowym źródłem ogrzewania dla budynku (kocioł c.o. lub komplet pieców węglowych).

9. Nowe źródło ciepła - ekologiczne źródło ciepła (np. kotły na paliwa stałe nowej generacji z certyfikatami energetyczno- emisyjnymi, kotły gazowe, elektryczne piece akumulacyjne, pompy ciepła), zweryfikowane przez Operatora.

10. Koszty kwalifikowane - koszty robót obejmujące prace związane bezpośrednio z wymianą starego źródła ciepła na nowe, wraz z niezbędnym zakresem prac instalacyjnych związanych z montażem nowego źródła ciepła i jego włączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania budynku oraz koszty innych prac wyszczególnionych w § 7 pkt 1.

11. Koszty niekwalifikowane - pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji u Inwestora, a w szczególności koszty robót związanych z adaptacją pomieszczenia na potrzeby nowego źródła ciepła, dostosowanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznej do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów budowlanych, przeróbki wewnętrznej instalacji grzejnikowej C.O.

Rozdział 2.
WARUNKI DOPUSZCZENIA INSTALATORA ORAZ NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA DO PROGRAMU

§ 2. Firmy instalacyjne dokonujące wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła powinny spełniać następujące wymagania:

1. Prowadzenie działalności gospodarczej, zarejestrowanej zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i posiadanie możliwości wystawiania faktur VAT.

2. Niezaleganie z należnościami w stosunku do Urzędu Skarbowego, ZUS i Gminy Bielsko-Biała.

3. Udokumentowane min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży instalacyjno-grzewczej, gazowej i sanitarnej.

4. Znajomość zasad oraz regulaminu Programu i jego zaakceptowanie.

5. Współpraca partnerska z Dostawcami kotłów akceptowanych przez regulamin Programu.

6. Niewykluczenie z samorządowych programów tego typu przez okres ostatnich 5 lat.

7. Znajomość zasad montażu danego typu kotła oraz jego obsługi z uwzględnieniem wszystkich wariantów stosowanej w nim automatyki.

8. Zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na montowane kotły w ciągu 24h od zgłoszenia awarii.

9. Udzielenie gwarancji na pracę całej kotłowni.

10. Dysponowanie personelem posiadającym właściwe uprawnienia do prowadzenia robót instalacyjnych, a także sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane w zakresie kierowania budową instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych opisanych w rozdz. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243, poz.1623 z zm.) lub posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji wydawane na podstawie rozp. Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

11. Posiadanie odpowiedniego potencjału osobowego oraz sprzętu dla sprawnej realizacji modernizacji kotłowni.

12. Możliwość wykonania kosztorysu i uproszczonej dokumentacji projektowej (rzuty, schematy kotłowni) oraz przeprowadzenie doboru właściwej mocy nowego źródła ciepła dla potrzeb przedmiotowego budynku.

13. Zarejestrowanie firmy u Operatora tj. P.K. Therma sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała, dostarczając następujące dokumenty:

a) Informacje na temat firmy:

- dane teleadresowe i nr konta bankowego,

- dane osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

b) Kopie nadania NIP, REGON, odpisu z KRS lub innej formy rejestracji firmy,

c) Oświadczenia o:

- współpracy partnerskiej z Dostawcą kotłów (adres producenta lub dystrybutora kotłów, listę typów montowanych kotłów wraz z aktualnymi atestami i certyfikatami),

- niezaleganiu ze składkami do ZUS i z podatkami (kopie zaświadczeń z właściwych urzędów),

- spełnieniu pozostałych wymagań opisanych w punktach 3 do 12.

d) Kopie uprawnień wykonawczych i budowlanych.

§ 3. Nowe źródła ciepła zabudowane w ramach Programu powinny spełniać obowiązujące wymagania techniczno-ekologiczne oraz wymagania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (w skrócie WFOŚiGW). W szczególności nowe źródło ciepła dopuszczone do Programu winno posiadać:

1. Aktualny certyfikat bezpieczeństwa.

2. Świadectwo o spełnieniu standardu energetyczno-ekologicznego wystawionego przez akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji jednostkę badawczą (dotyczy źródeł ciepła na paliwa stałe).

3. Dopuszczenie źródła ciepła do obrotu handlowego.

4. Nominalna sprawność kotła co najmniej 81% dla kotłów na paliwo stałe i 92% dla gazowych.

5. Konstrukcję kotła uniemożliwiającą spalanie odpadów.

Nie dopuszcza się do stosowania w Programie kotłów komorowych na paliwa stałe z wyłączeniem kotłów zgazowujących, posiadających świadectwa, o których mowa w punkcie 2.

Rozdział 3.
WSTĘPNE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UDZIAŁU INWESTORA W PROGRAMIE

§ 4. 1. Warunkiem koniecznym udziału Inwestora w Programie jest:

- posiadanie w budynku jednorodzinnym starego źródła ciepła przewidzianego do likwidacji,

- uregulowane sprawy własności lub współwłasności dotyczące budynku mieszkalnego (konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli w odniesieniu do osoby ubiegającej się o udział w Programie),

- wpisanie się Inwestora na listę uczestników w siedzibie Operatora, czego skutkiem jest rejestracja z nadaniem numeru według kolejności zgłoszenia,

- możliwość opłacenia całości kosztów modernizacji kotłowni,

- terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań opisanych w niniejszym regulaminie, umowie dotacji i innych dokumentach Programu.

2. Po zarejestrowaniu i zaakceptowaniu przez Inwestora warunków udziału w Programie, Inwestor składa wniosek o dotację z Gminy Bielsko-Biała.

3. Osoby zarejestrowane na liście rezerwowej Programu w latach poprzednich mają prawo do umieszczenia ich na początku listy podstawowej roku 2014 w kolejności zgodnej z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej z lat ubiegłych. Osoby, które zrezygnowały z udziału w Programie w latach poprzednich, chcąc uczestniczyć w obecnej edycji muszą zarejestrować się na nowo u Operatora.

4. Wnioski Inwestorów o dofinansowanie będą rozpatrywane i realizowane przez Operatora według kolejności zgłoszeń.

§ 5. 1. Przystępując do Programu Inwestor oświadcza, że:

1) wszelkie zobowiązania finansowe w stosunku do Gminy Bielsko-Biała są regulowane na bieżąco i nie toczy się wobec niego żadne postępowanie egzekucyjne.

2) posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Bielska-Białej, a w przypadku współwłasności budynku należy dostarczyć zgodę współwłaścicieli na wymianę starego źródła ciepła,

3) budynek został zgłoszony do użytkowania lub zasiedlony przed 01 stycznia 2006 roku,

4) budynek posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła, przeznaczone do likwidacji w ramach Programu,

5) w pozwoleniu na budowę budynku nie nałożono na Inwestora obowiązku instalacji ekologicznego źródła ciepła,

6) nie korzysta i nie będzie korzystał z innych źródeł dotacji dla tego samego zadania.

2. Przed wykonaniem wymiany starego źródła ciepła Inwestor zobowiązuje się do:

1) postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem formalności wymaganych przez prawo budowlane,

2) przygotowania kotłowni do wymiany i zamontowania nowego źródła ciepła zgodnie ze wstępną opinią kominiarską, zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji przeprowadzonej przez Instalatora oraz przepisami budowlanymi w tym zakresie,

3) przestrzegania terminów realizacji poszczególnych etapów prac związanych z wymianą starego źródła ciepła, ustalonych przez Operatora,

4) terminowego wykonania koniecznych robót niekwalifikowanych, np. dostosowanie posadzki, drzwi, przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznej do stanu zgodnego z wymogami przepisów budowlanych,

5) uzyskanie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wymaganych prawem odpowiednich dokumentów związanych z modernizacją kotłowni,

6) zawarcia umowy z wybranym przez siebie Instalatorem na realizację zadania zgodnie z niniejszym regulaminem,

7) podjęcia wszelkich kroków zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji.

3. Po wykonaniu wymiany źródła ciepła Inwestor zobowiązuje się do:

1) użytkowania nowego źródła ciepła zgodnie z instrukcją przez najbliższe 5 lat od daty odbioru końcowego inwestycji,

2) przyjęcia w wymienionym okresie kontroli prawidłowości użytkowania nowego źródła ciepła, dokonywanej przez uprawnionych przedstawicieli Gminy lub/i WFOŚiGW w Katowicach,

3) udostępniania informacji do celów statystycznych o zużyciu mediów energetycznych w swoim gospodarstwie domowym.

4. W przypadku zbycia nieruchomości Inwestor winien zadbać o to by zobowiązania określone w ust. 3 były znane i respektowane przez nowego właściciela.

5. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji Programu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 póz. 926 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 4.
ZAKRES RZECZOWY i FINANSOWY PROGRAMU

§ 6. 1. Dla zapewnienia ciągłości Programu spośród osób zapisanych w pierwszej kolejności sporządzona będzie lista podstawowa uczestników w liczbie wynikającej z otrzymanej na ten cel pożyczki, o której mowa w §9 ust.1, przy zachowaniu określonych tam zasad dotowania.

2. Pozostali chętni do wzięcia udziału w Programie będą wpisywani na listę rezerwową, aż do odwołania zapisów.

3. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej zostanie ona uzupełniona z listy rezerwowej, według kolejności zapisów. Zapisani na listę rezerwową Programu, którzy nie zostaną włączeni na listę podstawową, będą mogli uczestniczyć w kolejnej edycji Programu, jeżeli będzie on kontynuowany przez Gminę w latach następnych.

§ 7. 1. Zakres rzeczowy fazy wykonawczej, obejmującej wymianę starego źródła ciepła na nowe, stanowi tak zwany zakres robót kwalifikowanych i obejmuje:

- wycenę robót i materiałów na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu ofertowego wykonanego przez Instalatora,

- demontaż i protokolarne złomowanie starego źródła ciepła,

- zakup, dostawa i montaż nowego źródła ciepła,

- zakup, dostawa i montaż elementów technologii kotłowni (bez zasobnika ciepłej wody użytkowej),

- rozruch i odbiór końcowy nowej kotłowni wraz z odbiorem kominiarskim.

2. Koszt robót kwalifikowanych jest związany z zakresem robót określonych w punkcie 1.

3. Koszty robót niekwalifikowanych nie mogą być włączone do kosztów przewidzianych do dofinansowania w Programie. Zakres tych robót Inwestor realizuje własnym kosztem i staraniem.

Rozdział 5.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

§ 8. Wielkość środków na pokrycie kosztów kwalifikowanych na dany rok realizacji Programu oraz wysokość udziału Inwestora są ustalane corocznie przez Radę Miejską w Bielsku-Białej, z uwzględnieniem warunków finansowania określonych przez WFOŚ i GW.

§ 9. 1. Modernizacja źródła ciepła w ramach Programu w roku 2014, będzie podlegać dotacji w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych, na zasadach wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Gminą, a WFOŚiGW w Katowicach, ale kwota jednostkowej dotacji nie może przekroczyć 6000 zł. Inwestor pokrywa najpierw ze środków własnych 100% kosztów inwestycji (kwalifikowanych i niekwalifikowanych), a dotacja z Budżetu Gminy Bielsko-Biała zostanie wypłacona po wypełnieniu przez niego wszystkich wymagań Programu.

2. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych w roku 2014 wynosi 8000 zł.

3. Koszty dotyczące obsługi Programu i formalności będą pokrywane ze środków Gminy Bielsko-Biała.

Rozdział 6.
MODEL WYMIANY STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA NOWE, SPOSÓB FINANSOWANIA I UDZIELANIA DOTACJI PRZEZ GMINĘ

§ 10. Wymiana starego źródła ciepła na nowe wykonywana jest na zlecenie Inwestora i na jego odpowiedzialność. Wykonanie przedsięwzięcia przez Inwestora z zachowaniem jego prawidłowego udziału w niżej wymienionej procedurze umożliwi otrzymanie przez niego refinansowania części poniesionych kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy.

ETAP I

1. Operator rejestruje wniosek o przystąpienie Inwestora do Programu.

2. Inwestor wybiera Dostawcę nowego źródła ciepła oraz Instalatora wykonującego modernizację.

3. Składając stosowne dokumenty opisane w §11 pkt 1 lit. a÷k Inwestor uzyskuje od Operatora potwierdzenie, że wybrane nowe źródło ciepła posiada wymagane certyfikaty określone w §3 pkt 2 i jest dopuszczone do Programu oraz, że wybrany Instalator został pozytywnie zweryfikowany przez Operatora i zarejestrowany w Programie. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia do czasu ustalonego z Operatorem Inwestor będzie przesunięty na listę rezerwową.

4. Uprawniony Kominiarz wykonuje wstępną inwentaryzację przewodów wentylacyjnych i spalinowych potwierdzając to protokołem inwentaryzacyjnym (koszty pokrywa Inwestor).

5. Instalator wykonuje inwentaryzację kotłowni dla określenia warunków technicznych montażu oraz sporządza kosztorys modernizacji kotłowni.

6. W przypadku budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji gazowej - Inwestor zleca uprawnionemu projektantowi sporządzenie projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej i uzyskuje prawomocne pozwolenie na budowę tej instalacji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

7. Instalator sporządza kosztorys na podstawie inwentaryzacji kotłowni z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych, a w szczególności ceny wybranego przez Inwestora nowego źródła ciepła.

8. Inwestor sprawdza i zatwierdza kosztorys, a następnie dostarcza go Operatorowi.

9. Nadzorujący z ramienia Gminy weryfikuje dodatkowo kosztorys pod względem zakresu rzeczowego robót kwalifikowanych i ich kosztów.

10. Operator powiadamia Inwestora o terminie, od którego możliwe jest wystawienie faktury przez Instalatora.

11. Inwestor podpisuje umowę na modernizację kotłowni z Instalatorem i przekazuje jej kopię Operatorowi.

12. Inwestor składa u Operatora wniosek o dofinansowanie.

ETAP II

13. Fizyczne wykonanie zadania.

a) Demontaż i protokolarne zniszczenie starego źródła ciepła, ze wskazaniem sposobu jego utylizacji.

b) Dostawa i montaż nowego źródła ciepła.

c) Dostosowanie instalacji w kotłowni w zakresie niezbędnym do funkcjonowania nowego źródła ciepła.

d) Montaż wkładu kominowego, o ile zachodzi taka konieczność.

e) Rozruch kotłowni dokonany przez Instalatora.

f) Przeszkolenie Inwestora dotyczące zasad eksploatacji nowego źródła ciepła.

g) Odbiór prawidłowej pracy przewodów kominowych i wentylacyjnych dokonany przez uprawnionego kominiarza, potwierdzony protokołem odbiorowym.

14. Inwestor zgłasza Operatorowi gotowość do odbioru końcowego robót w obiekcie, z udziałem przedstawiciela Gminy.

15. Inwestor, Instalator i przedstawiciel Gminy (Nadzorujący) podpisują protokół z końcowego odbioru robót. Bezusterkowy protokół będzie podstawą do wystawienia przez Instalatora faktury dla Inwestora.

16. Inwestor przekazuje do Gminy za pośrednictwem Operatora:

- oryginał faktury celem wprowadzenia na odwrocie opisu dotyczącego udzielenia dotacji,

- kopię dowodu wpłaty potwierdzającego uiszczenie przez Inwestora całej należności wynikającej z faktury za modernizację kotłowni.

17. Inwestor podpisuje umowę z Gminą o dotację na wymianę źródła ciepła po dostarczeniu dokumentów rozliczeniowych, wskazanych w §11, warunkujących wypłatę środków.

18. Gmina wypłaca na konto Inwestora dotację w wysokości wynikającej z umowy dotacji.

19. Operator kompletuje dokumentację do rozliczenia Programu przez Gminę z WFOŚiGW w Katowicach.

20. Po rozliczeniu Programu odpowiednio opisany na odwrocie oryginał faktury zostaje zwrócony Inwestorowi.

§ 11. 1. W celu uczestniczenia w Programie i uzyskania dotacji Inwestor zobowiązany jest terminowo dostarczyć Operatorowi następujące dokumenty:

ETAP I

1) wniosek o dofinansowanie (na druku dostępnym u Operatora) z podaniem właściwego konta bankowego,

2) oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, łącznie z oświadczeniami innych współwłaścicieli (na druku dostępnym u Operatora),

3) wstępną opinię kominiarską o możliwości podłączenia nowego kotła C.O. (zgodnie z wzorcem druku dostępnym u Operatora),

4) prawomocne pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej (w przypadku budowy nowej lub rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej do kotła C.O.),

5) zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej o wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej (w przypadku budowy nowej lub rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej do kotła C.O.),

6) certyfikat emisyjno-energetyczny opisany w §3 ust. 2, w przypadku wybrania ekologicznego kotła węglowego nie znajdującego się już w rejestrze Operatora,

7) dokumenty dotyczące Instalatora opisane w §2 ust.13, w przypadku wyboru Instalatora nie znajdującego się już w rejestrze Operatora,

8) rzut kotłowni z zaznaczeniem lokalizacji kotła, schemat instalacji kotłowni oraz poświadczenie Instalatora o dokonaniu doboru mocy kotła do potrzeb budynku,

9) zaakceptowany przez Inwestora i poświadczony jego podpisem kosztorys modernizacji kotłowni, kopia umowy Inwestora z Instalatorem, sporządzonej wg wzoru dostępnego u Operatora,

10) zgłoszenie o zamiarze wykonania robót (na druku dostępnym u Operatora).

ETAP II

11) zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego kotłowni, łącznie z kominiarskim protokołem odbioru końcowego, poświadczającym właściwe wykonanie podłączenia i działania przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

12) protokół odbioru końcowego podpisany podczas odbioru w obecności przedstawiciela Gminy (Nadzorującego), wykonany na druku dostępnym u Operatora,

13) fakturę za wykonane prace z aktualnie obowiązującą wielkością podatku VAT. Wartość opisana na fakturze powinna odzwierciedlać całość robót kwalifikowanych dotyczących wymiany źródła ciepła,

14) potwierdzenie całkowitego uregulowania przez Inwestora faktury,

15) wypełnioną ankietę dotyczącą monitoringu energetycznego uczestników Programu.

2. Warunkiem dopuszczenia Inwestora do realizacji etapu II jest terminowe dostarczenie do Operatora dokumentów wymaganych w etapie I. Niewywiązanie się w wyznaczonym terminie z wymagań etapu I powoduje przeniesienie Inwestora na listę rezerwową.

3. Niewywiązanie się Inwestora w wyznaczonym terminie z wymagań etapu II może spowodować skreślenie z listy uczestników.

4. Warunkiem przelania środków finansowych Inwestorowi jest zawarcie przez niego umowy z Gminą o przyznanie dotacji.

5. Umowa będzie w szczególności określać :

- nazwę zadania wraz z jego lokalizacją i datą wykonania,

- cel na jaki dotacja jest przeznaczona,

- wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania i sposób jej płatności,

- termin wypłaty dotacji,

- tryb kontroli wykonania zadania,

- warunki wypowiedzenia, sankcje z tytułu niewłaściwego wykonania zadania.

6. Gmina może odstąpić od umowy w razie stwierdzenia, że Inwestor nie spełnia warunków ustalonych w umowie.

Rozdział 7.
ODSTĄPIENIE I WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

§ 12. 1. W przypadku odstąpienia Inwestora od Programu jego miejsce na liście nie może być przedmiotem zbycia lub przekazania innej osobie.

2. Stwierdzenie w trakcie weryfikacji niezgodności stanu faktycznego z treścią przedstawionych dokumentów skutkuje wykluczeniem Inwestora lub Instalatora z Programu bez możliwości ponownego w nim udziału.

3. Operator działający w imieniu Gminy ma prawo wykluczyć z Programu tego Inwestora lub Instalatora, który naruszył warunki postanowienia niniejszego regulaminu lub zawartych umów.


Uzasadnienie

Przedstawiona uchwała dotyczy realizacji "Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014". Dla sfinansowania dotacji w ramach programu proponowane jest jak co roku wykorzystanie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Oprócz pożyczki planowane jest zapewnienie środków własnych Gminy, co pozwoli skorzystać z możliwości umorzenia pożyczki zaciągniętej w roku 2007. Możliwość ta otwiera się po raz pierwszy w ramach programu ochrony powietrza, stąd nowa formuła finansowania tego programu. Wprowadzenie uchwały na sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej już we wrześniu 2013 r. wynika z upływajacego z końcem tego miesiąca terminu składania wniosków o pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach.

W roku 2014 proponuje się dotowanie modernizacji 100 kotłowni, tak jak to ma miejsce w roku bieżącym. Zasady przyznawania, wysokość dotacji i sposób ich naliczania są takie same jak w roku 2012 i 2013, co określa załączony do uchwały regulamin.

Podstawowe założenia realizacji programu w roku 2014 przedstawiają się następująco:

ilość kotłowni przewidzianych do modernizacji: -100 szt.

wielkość dotacji -75% wartości kosztorysowej, ale nie więcej niż 6 000,00 zł

przewidywana wartość pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach: 400 000,00 zł

przewidywany wkład własny: 200 000,00 zł (w celu ubiegania się o umorzenie spłat pożyczki z roku 2007 do wysokości wkładu własnego)

Przyjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały pozwoli na kontynuowanie programu w 2014 r. Kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały o zaciągnięciu pożyczki dla sfinansowania programu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe