Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 031.3-P2.2016 Burmistrza Toszka; Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 7 listopada 2016r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a

Tekst pierwotny

Na podstawie uchwały nr IX/117/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 2 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia części zadań z zakresu edukacji publicznej,

Miasto Gliwice reprezentowane przez
Krystiana Tomalę - Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice
zawiera porozumienie
z Gminą Toszek reprezentowaną przez
Grzegorza Kupczyka - Burmistrza Gminy Toszek.

§ 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w sprawie zorganizowania nauki religii w roku szkolnym 2016/2017 w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a dla 57 uczniów szkół prowadzonych przez Gliwice, Pyskowice, Toszek, Krupski Młyn, Tworóg, Zabrze, Pilchowice, Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne, Gliwickie Towarzystwo Szkolne - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia, o których mowa w § 2 związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach przy ul. Gomułki 16a. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczycieli, o których mowa w § 1, a które ponosi Miasto Gliwice obejmują:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Gmina Toszek ponosi koszty zatrudnienia określone w ust. 1 proporcjonalnie do liczby uczniów zawartych w załączniku.

§ 3. 1. Kalkulację planowanych kosztów poniesionych przez Miasto Gliwice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Toszek zobowiązuje się przekazać Miastu Gliwice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów, wg załącznika, za okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

3. Gmina Toszek zobowiązuje się przekazać jednorazowo kwotę dotacji, o której mowa w załączniku, na rachunek Miasta Gliwice, tj. ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice, nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252,
do dnia 18 sierpnia 2017 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w załączniku, są kwotami planowanymi i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela określonych w § 2 i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej, o której mowa w § 3 zostanie wykorzystana i rozliczona do dnia 31 października 2017 r. Miasto Gliwice przedstawi Gminie Toszek rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2016/2017 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Toszek, to Gmina Toszek zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Toszek zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej w § 3 ust. 4;

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2016/2017 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Toszek, to Miasto Gliwice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 14 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 na konto przekazującego dotację. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Gliwice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

§ 5. 1. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Burmistrz Gminy Toszek


Grzegorz Kupczyk


Załącznik do porozumienia Nr 031.3-P2.2016
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościola Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a

KALKULACJA KOSZTÓW

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT ZATRUDNIENIA

KOSZT ZATRUDNIENIA

LP

ORGAN PROWADZĄCY

LICZBA UCZNIÓW

CZĘŚĆ WYMIARU ETATU PRZYPADAJĄCA NA ORGAN PROWADZĄCY

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT PRZYPADAJĄCY NA POSZCZEGÓLNY ORGAN PROWADZĄCY

OGÓŁEM KOSZTY

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

?

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

RAZEM

1

Gliwice

27

0,52

1 910,96

22 931,50

1 378,25

114,60

256,62

36,57

124,92

1 910,96

16 538,94

1 375,20

3 079,43

438,89

1 499,04

22 931,50

2

Krupski Młyn

1

0,02

73,51

881,98

53,01

4,41

9,87

1,41

4,81

73,51

636,11

52,89

118,44

16,88

57,66

881,98

3

Pyskowice

4

0,08

294,00

3 527,92

212,04

17,63

39,48

5,63

19,22

294,00

2 544,45

211,57

473,76

67,52

230,62

3 527,92

4

Toszek

1

0,02

73,51

881,98

53,01

4,41

9,87

1,41

4,81

73,51

636,11

52,89

118,44

16,88

57,66

881,98

5

Tworóg

1

0,02

73,51

881,98

53,01

4,41

9,87

1,41

4,81

73,51

636,11

52,89

118,44

16,88

57,66

881,98

6

Zabrze

2

0,04

147,00

1 763,95

106,02

8,82

19,74

2,81

9,61

147,00

1 272,22

105,78

236,88

33,76

115,31

1 763,95

7

Pilchowice

1

0,02

73,51

881,98

53,01

4,41

9,87

1,41

4,81

73,51

636,11

52,89

118,44

16,88

57,66

881,98

8

Gliwickie Towarzystwo Szkolne

1

0,02

73,51

881,98

53,01

4,41

9,87

1,41

4,81

73,51

636,11

52,89

118,44

16,88

57,66

881,98

Ewangelickie Towarzystwo Edykacyjne

19

0,37

1 359,72

16 316,64

980,67

81,54

182,60

26,02

88,89

1 359,72

11 768,08

978,50

2 191,14

312,29

1 066,63

16 316,64

RAZEM

57

1,11

4 079,23

48 949,91

2 942,03

244,64

547,79

78,08

266,69

4 079,23

35 304,24

2 935,50

6 573,41

936,86

3 199,90

48 949,91

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe