Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Zawiercie; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 8 listopada 2016r.

w sprawie realizacji przez Gminę Zawiercie przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu Etap IV" w zakresie drogi wojewódzkiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Skowronek

Wicemarszałka Województwa

Kazimierza Karolczaka

Członka Zarządu Województwa

a

Gminą Ogrodzieniec, z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Mikulskiego.

zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

Zważywszy, że Gmina Ogrodzienie realizuje projekt pn.: "Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej", który został wybrany Uchwałą nr 874/113/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2016 r. do dofinansowania w ramach konkursu
nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15 dla Działania 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Strony zawierają niniejsze Porozumienie. Ustalenia zawarte w niniejszym porozumieniu dotyczą zadania pn.: "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", będącego częścią realizowanego przez Gminę Ogrodzieniec ww. projektu pn.: "Uzbrojenia terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej", co wynika z konieczności włączenia terenu inwestycyjnego do drogi wojewódzkiej nr 791.

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą:
"Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", zwanego dalej "Zadaniem". Zakres Zadania przedstawiony jest w postaci graficznej w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.

2. Gmina Ogrodzieniec oświadcza, że:

a. jest inicjatorem Zadania, o którym mowa w ust. 1, w rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i zobowiązuje się je w całości zrealizować,

b. uwzględniła Zadanie, o którym mowa w ust. 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,

c. zobowiązuje się zabezpieczyć i sfinansować wszelkie koszty przygotowania, realizacji i nadzoru Zadania, o którym mowa w ust. 1 bez udziału środków własnych Województwa Śląskiego.

§ 2.

1. Nadzór nad realizacją przez Gminę Ogrodzieniec Zadania sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który będzie udzielał opinii i uzgodnień merytorycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót budowlanych.

2. Województwo Śląskie nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez Gminę Ogrodzieniec w związku z realizacją Zadania.

§ 3.

1. Dokumentacja projektowa dla Zadania przygotowywana przez Gminę tzn. projekt budowlany oraz projekty podziałów nieruchomości zostały zaopiniowane pozytywnie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pismem nr WI.111.48.2013.JGAJ.8430.16 z dnia 3 czerwca 2016 r.

2. Zadanie będzie realizowane na odcinku drogi wojewódzkiej nr 791 ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzyskaną przez Burmistrza Ogrodzieńca, działającego na mocy stosownego pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego.

3. Wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w ust. 2 dla Zadania został zaopiniowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pismem nr WI.111.48.2013.JGAJ.10245.16 z dnia 1 lipca 2016 r.

§ 4.

1. Uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z wydania dla Zadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obciąża w całości Gminę Ogrodzieniec.

2. Gmina Ogrodzieniec zobowiązuje się do pokrycia kosztów uregulowania wszelkich zobowiązań związanych z realizacją Zadania, które powstaną w wyniku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zadania, w tym m.in. odszkodowań za przejęte nieruchomości dla dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe oraz kosztów wynikających z art. 11f ust. 1 pkt 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h) oraz art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

3. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie ewentualne koszty, jakie wystąpią w związku z realizacją Zadania poniesie w całości Gmina Ogrodzieniec.

4. Niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego ustalającej wysokość odszkodowania za każdą z nieruchomości w zakresie związanym z realizacją Zadania, Gmina Ogrodzieniec przekaże potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przedmiotowej decyzji.

5. W terminie 30 dni od zapłaty ostatniego z należnych zobowiązań wynikających z wydanej przez wojewodę decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, Gmina Ogrodzieniec przedstawi Zarządowi Województwa Śląskiego rozliczenie przekazanych odszkodowań w zakresie drogi wojewódzkiej, dołączając kopie dokumentów potwierdzających dokonania zapłaty zobowiązań.

§ 5.

Gmina Ogrodzieniec własnym staraniem i na własny koszt ujawni we właściwych księgach wieczystych nieruchomości przeznaczone na pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 791, które zgodnie z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zadania stały się własnością Województwa Śląskiego.

§ 6.

1. W celu realizacji Zadania, Gmina Ogrodzieniec zleci w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na własny koszt jego wykonanie w całym zakresie.

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Na etapie przygotowania procedury przetargowej na roboty budowlane dla Zadania, Gmina Ogrodzieniec będzie zobowiązana na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do zatwierdzenia w składzie komisji przetargowej przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz uwzględnienia w SIWZ warunków określonych przez przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Na etapie budowy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach będzie upoważniony do kontroli budowy w tym wglądu do dokumentacji budowlanej oraz budowy, a także do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badań laboratoryjnych dotyczących robót realizowanych w zakresie drogi wojewódzkiej.

4. W trakcie budowy Gmina Ogrodzieniec będzie ponosiła wszelkie koszty wynikające z wprowadzanych ograniczeń w ruchu.

5. Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z Zadaniem oraz docelowa organizacja na drodze wojewódzkiej powinny zostać wprowadzone zgodnie z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez Marszałka Województwa Śląskiego.

6. Gmina Ogrodzieniec będzie zobowiązana do zapewnienia dla Zadania nadzoru budowlanego wraz z nadzorem specjalistycznym właściwych jednostek.

7. Gmina Ogrodzieniec powoła inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Gmina Ogrodzieniec będzie powiadamiać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o odbiorze robót zanikających
i odbiorze końcowym Zadania z odpowiednim wyprzedzeniem celem uczestnictwa w czynnościach odbiorowych.

9. Na wniosek Gminy Ogrodzieniec, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego, który zostanie udokumentowany stosownym protokołem odbioru. Podpisanie protokołu odbioru przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach będzie podstawą dla Gminy Ogrodzieniec do wystąpienia o zgodę na użytkowanie, w trybie przepisów prawa budowlanego.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach nieprawidłowości w toku czynności odbiorowych, Gmina Ogrodzieniec zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z ich usunięciem.

11. Jeżeli po udostępnieniu do ruchu Zadania zrealizowanego zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa § 3 ust. 1 w okresie gwarancji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej na przebudowanym odcinku drogi ujawnią się wady, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wezwie Gminę Ogrodzieniec do usunięcia wad w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni.

12. Okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) oraz rękojmi związane z realizacją Zadania winien wynosić nie krócej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.

13. Gmina Ogrodzieniec przekaże przebudowaną niedrogową infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom.

§ 7.

1. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową dotyczącą drogi wojewódzkiej Gmina Ogrodzieniec przekaże nieodpłatnie Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa powyżej będzie możliwe nie wcześniej niż po uzyskaniu dokumentu/ów z którego/ych wynika zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz po wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu, która została objęta przez organ zarządzający ruchem kontrolą wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dla zachowania trwałości operacji.

§ 8.

Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego Porozumienia, Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku niedojścia do porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd Powszechny w Katowicach.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego, jeden dla Gminy Ogrodzieniec oraz jeden dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Województwo Śląskie

Gmina Ogrodzieniec

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Skowronek


CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Kazimierz Karolczak

BURMISTRZ


Andrzej Mikulski


Załącznik do Porozumienia
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27 lipca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe