Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Pszczyny; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 13 grudnia 2016r.

do Porozumienia nr 48/KT/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Pszczyna prowadzenia zadania pn."Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 931 w miejscowości Jankowice"

Tekst pierwotny

z dnia .................... 2016 r.

do Porozumienia nr 74/KT/2015 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Konopiska prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy ciągu pieszego i pieszo - rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z póżn. zmianami )

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Skowronek

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Konopiska, z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta Jerzego Żurka

zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust.6 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr 74/KT/2015 z dnia 06.10.2015 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 1 na następujące: "Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Konopiska prowadzenia zadania p.n.: "Projekt budowy ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach.",

2. § 1 ust. 3 pkt.1 na następujące: "opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 (ul. Sportowa) wraz z odwodnieniem na odcinku o długości około 240 m tj. ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z ul. Śląską do przejścia dla pieszych przy zespole szkół (170 m) i ciągu pieszego od skrzyżowania z ul. Śląską w kierunku skrzyżowania z ul. Opolską (70 m) w Konopiskach wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia budowy) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia, ",

3. § 2 ust. 1 na następujące: "Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 37.945,50 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.",

4. § 10 ust. 1 na następujące: "Realizacja budowy ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień miedzy stronami.".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Konopiska

WICEMARSZAŁEK


Stanisław Dąbrowa


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Skowronek

WÓJT


Jerzy Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe