Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 143/XXIX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 135/XXVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień przedmiotowych w roku podatkowym 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 z późn. zm.), art.8, art.10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 roku, poz.716 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 07.10.2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku (Monitor Polski z 2016 roku poz. 979),Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (Monitor Polski z 2016 roku poz.779)

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 135/XXVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 listopada 2016 roku zmienia się:

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe służące do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem służących do prowadzenia działalności gospodarczej".

2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku".

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zygmunt Mrożek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe