Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 144/XXIX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XXVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 z późn. zm.), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 roku, poz.716 z późn.zm.) art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz.617 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016r. poz. 374 z późn. zm.).

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 136/XXVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 listopada 2016 roku zmienia się: § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku".

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zygmunt Mrożek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe