Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2/2016 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 10 czerwca 2016r.

do Porozumienia międzygminnego Nr ON.II.031.23.2013 zawartego w dniu 10 stycznia 2013 r. w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie swoich gmin w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego"

Tekst pierwotny

W dniu ............. pomiędzy:

Gminą Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1

reprezentowaną przez:

Pana Waldemara Jędrusińskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej

oraz

Gminą Buczkowice z siedzibą w Buczkowicach, ul. Lipowska 730

reprezentowaną przez:

Pana Józefa Caputę - Wójta Gminy Buczkowice

został sporządzony aneks o następującej treści:

§ 1. W porozumieniu Nr ON.II.031.23.2013 zawartym w dniu 10 stycznia 2013 r. (zmienionym Aneksem nr 1/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.), Strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany:

1/ w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku wprowadzenia przez Gminę Buczkowice odbioru odpadów zielonych (gromadzonych selektywnie lub wraz z odpadami biodegradowalnymi) bezpośrednio od właściciela nieruchomości, Gmina Buczkowice zobowiązuje się wprowadzić limit odbierania odpadów zielonych wynoszący nie więcej niż 120 l odpadów zielonych na miesiąc na jedną nieruchomość, przy czym pod warunkiem, że również w Gminie Bielsko-Biała obowiązywać będzie limit odbierania odpadów zielonych."

2/ w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Limit, o którym mowa w ust. 3, Gmina Buczkowice zobowiązuje się wprowadzić w pierwszym przetargu na odbiór odpadów komunalnych ogłoszonym po dniu wprowadzenia odbioru odpadów zielonych bezpośrednio od właściciela nieruchomości."

3/ w § 6 skreśla się ust. 4.

§ 2. Pozostałe postanowienie Porozumienia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3. Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Wójt Gminy Buczkowice


Józef Caputa

Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe