Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 130/XVI/2016 Rady Gminy Irządze

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany do uchwały nr 119/XV/2016 Rady Gminy Irządze z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2017 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) art. 15, 16, 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613
z późn. zm.)

Rada Gminy Irządze uchwala:

§ 1. W uchwale nr 119/XV/2016 z dnia 17 listopada 2016r. § 1 otrzymuje brzmienie: Rada Gminy Irządze wprowadza opłatę targową, określa wysokość, zasady i terminy płatności, zarządza pobór opłaty, określa inkasentów oraz terminy płatności dla inkasentów. Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych, a dokonujących sprzedaży:

- z ręki, kosza, wózka ręcznego, skrzynki - 26,00 zł;

- z samochodu - 70,00 zł;

- ze straganu od 1 mb. - 26,00 zł. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Inkasentem jest pracownik Urzędu Gminy Irządze ds. działalności gospodarczej t. j. Pani Katarzyna Dylewska. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, w terminie do 3 dni roboczych od poboru, na rachunek Gminy Irządze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Wojciech Ledwoch

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe