Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 131/XVI/2016 Rady Gminy Irządze

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Irządze na rok 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211,212,238,246,258, 266 ust.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Irządzach uchwala co następuje :

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości: 12 232 188,00 zł. w tym:

1. dochody bieżące kwota 10 148 639,00

2. dochody majątkowe 2 083 549,00 Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: 12 022188,00 zgodnie z załącznikiem nr 2,3,4,5,11,12 w tym: 1. Wydatki bieżące w wysokości 10 148 639zł. a. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 6 857 721 zł. -wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 4 557 740 zł. -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota: 2 299 981 zł. b. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 085 918 zł. c. dotacje - 85 000 zł. d. wydatki na obsługę długu - 120 000 zł.

2. Wydatki majątkowe-1 873 549 zł. Wydatki inwestycyjne - 1 873 549 zł.

§ 3. Nadwyżka gminy w wysokości 210 000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę: - zaciągniętych kredytów w kwocie: 210 000 zł Rozchody budżetu w wysokości 210 000 -zł zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 60 714 zł.

1) ogólną w wysokości 32 714 zł.

2) celową w wysokości 28 000 zł, z przeznaczeniem na zadnia z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 32 800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się na:- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zgodnie z zał. nr 11 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000 zł zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie ochrony środowiska, które przeznacza się na wydatki związane z zadaniami ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
160 000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wraz z kosztami obsługi tego zadania-zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla : 1. Zakładów budżetowych : Przychody - 592 200 zł Wydatki - 592 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 9. Ustala się dotacje dla :

1. Gminnej instytucji kultury na kwotę 68 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r. w kwocie: 17 000 zł. zgodnie z zał. nr 12

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek z tego: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 1 000 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa § 11.

2) Dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych,

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Irządze uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2017r w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych ze stosunku pracy, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 14. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Wojciech Ledwoch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 131/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik13.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe