Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/9/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1. Przyjąć zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń, określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Rozmus


Załącznik do Uchwały Nr XII/9/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) konsultacjach - rozumie się przez to konsultacje społeczne przeprowadzane w Gminie Bieruń
na podstawie niniejszej uchwały,

2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Bieruń,

3) Radzie Miejskiej - rozumie się przez to Radę Miejską w Bieruniu,

4) Radnych - rozumie się przez to Radnych Rady Miejskiej w Bieruniu,

5) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Bierunia,

6) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

7) mieszkańcach - rozumie się przez to mieszkańców Gminy Bieruń.

§ 2.1. Konsultacje to otwarty proces dialogu władzy samorządowej z mieszkańcami, mający na celu:

a) zapewnienie mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób lub jakość życia,

b) zasięgnięcie opinii i propozycji mieszkańców dla podjęcia przez władze optymalnych decyzji w określonej sprawie,

c) aktywizację środowisk lokalnych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności wśród mieszkańców za funkcjonowanie Gminy.

2. W przypadku, gdy tryb konsultacji określany jest przez przepisy powszechnie obowiązujące, uregulowania niniejszej uchwały będą miały zastosowanie, o ile nie pozostają w sprzeczności z przepisami wyżej wymienionymi.

3. Konsultacje z mieszkańcami gminy powinny być przeprowadzane w szczególności w sprawach dotyczących strategii rozwoju gminy, planów i programów w dziedzinach obejmujących zadania gminy.

4. Zasięg konsultacji jest uzależniony od przedmiotu konsultacji i może dotyczyć całego obszaru gminy lub jej części.

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby zamieszkujące na terytorium gminy, zainteresowane przedmiotem konsultacji.

6. Konsultacje przeprowadza się nieanonimowo, co oznacza, że osoba wyrażająca swoją opinię w ramach konsultacji gotowa jest ujawnić swoje imię i nazwisko.

7. Możliwość identyfikacji uczestników konsultacji ma wspierać jawność procesu zbierania opinii oraz budować poczucie odpowiedzialności za zgłaszane w ramach konsultacji propozycje.

§ 3. Konsultacje prowadzone są w Gminie Bieruń w oparciu o siedem zasad konsultacji społecznych:

1) dobrą wiarę - konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji,

2) powszechność - każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd,

3) przejrzystość - informacji o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd,

4) responsywność - każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych,

5) koordynację - konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie, jak organizacyjnie. Powinny one być umocowane w strukturze administracji,

6) przewidywalność - konsultacje powinny być prowadzone od początku na możliwie jak najwcześniejszym etapie tworzenia projektów, polityk publicznych lub planowania inwestycji. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły,

7) poszanowanie interesu ogólnego - choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Rozdział 2.
Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 4.1. Konsultacje przygotowuje i przeprowadza Burmistrz Miasta Bierunia.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić:

1) grupa mieszkańców gminy w liczbie co najmniej 100 osób,

2) organizacje pozarządowe w liczbie co najmniej 3, w sprawach dotyczących prowadzonej przez nie działalności statutowej,

3) Radni w liczbie co najmniej 5 osób,

4) Burmistrz.

3. Grupa mieszkańców gminy z wnioskiem o przeprowadzanie konsultacji społecznych występuje do Burmistrza, przy czym lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinna zawierać:

1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,

2) adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania),

3) podpis.

4. Podstawą do złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych przez organizacje pozarządowe
są uchwały odpowiednich organów tych organizacji popierające ich przeprowadzenie, wraz z podpisami osób reprezentujących organizacje.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać następujące propozycje:

1) przedmiot konsultacji,

2) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji,

3) dane kontaktowe inicjatora konsultacji,

4) uzasadnienia celowości przeprowadzenia konsultacji,

5) informację o zasięgu konsultacji,

6) sugerowany termin przeprowadzenia konsultacji,

7) sugerowane formy przeprowadzenia konsultacji,

8) informacje o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.

6. Burmistrz rozpatruje wniosek, uwzględniając:

1) wagę przedmiotu konsultacji,

2) koszt przeprowadzenia konsultacji,

3) formy przeprowadzenia konsultacji, w jakich miałyby zostać przeprowadzone,

4) inne przesłanki, ważne z punktu widzenia przedmiotu konsultacji.

7. Wniosek może być uwzględniony w całości, w części lub też rozpatrzony odmownie.

8. W przypadku gdy wniosek o przeprowadzenie konsultacji zawiera błędy formalne Burmistrz pisemnie informuje o tym wnioskodawcę i wzywa do jego uzupełniania w terminie 7 dni.

9. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie poprawi błędów, wniosek o przeprowadzenie konsultacji pozostawia się bez rozpoznania.

10. O sposobie rozpatrzenia wniosku, wraz z uzasadnieniem, Burmistrz informuje wnioskodawców na piśmie,
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 5.1. Procedurę konsultacji wszczyna Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. Wszczynając konsultacje, Burmistrz określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) cel konsultacji,

3) zasięg terytorialny konsultacji,

4) termin konsultacji,

5) formy konsultacji,

6) komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,

7) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.

§ 6.1. Wyboru form konsultacji dokonuje Burmistrz.

2. W zależności od przedmiotu konsultacji oraz potencjalnych adresatów konsultacji, przeprowadza się je w jednej lub kilku następujących formach:

1) otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami,

2) warsztaty dla grup mieszkańców mające na celu wypracowanie rozwiązań,

3) dyżury konsultacyjne,

4) badania ankietowe,

5) możliwość zapoznania się z projektem dokumentu, założeń do projektu dokumentu lub propozycją rozwiązania ważnej sprawy dla gminy, wyłożonymi do wglądu,

6) przyjmowanie opinii na piśmie w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu,

7) inne uzasadnione formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp mieszkańców.

3. Konsultacje, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, prowadzone są w terminach i formach dogodnych dla osób potencjalnie zainteresowanych ich tematem.

4. Konsultacje mogą być przeprowadzane na każdym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom.

§ 7.1. Zawiadomienie o konsultacjach umieszcza się stosownie do przedmiotu konsultacji:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

2. Dodatkowo zawiadomienie o konsultacjach społecznych może być umieszczone:

1) na gminnych tablicach ogłoszeń,

2) w siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych,

3) na stronie internetowej gminy,

4) na stronie internetowej przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych,

5) w prasie lokalnej,

6) za pomocą innych form dostosowanych do tematyki konsultacji.

§ 8.1. Spotkaniom z mieszkańcami przeprowadzanymi w ramach konsultacji przewodniczy Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba.

2. Ze spotkania sporządza się protokół.

3. W protokole umieszcza się informację o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji, osobie będącej przewodniczącym spotkania, temacie, przebiegu dyskusji, podjętych ustaleniach i opiniach.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 9.1. Z przeprowadzonych konsultacji, po ich zakończeniu, sporządza się raport podsumowujący, zawierający co najmniej następujące informacje:

1) cel konsultacji,

2) przebieg konsultacji, w tym czas trwania,

3) zastosowana forma konsultacji,

4) ilość osób uczestniczących,

5) merytoryczne podsumowanie konsultacji,

6) zestawienie wszystkich wniesionych uwag wraz z odniesieniem się do nich,

7) rozstrzygnięcia lub rekomendowane kierunki działań.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1 podlega opublikowaniu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) za pomocą innych form dostosowanych do tematyki konsultacji.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

§ 10. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe