Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/178/16 Rady Gminy Rajcza

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Rajcza publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.)oraz art.6 ust.1 pkt 2 art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Publiczne przedszkole i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajcza zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania
i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń, określonych
w ust. 1.

3. Obniża się o 50% wysokość opłaty, o której mowa w ust.2 za drugie dziecko z tej samej rodziny,

4. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust.2:

a) za dziecko niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy o systemie oświaty,

b) w przypadkach losowych dotykających rodzinę dziecka (np. pożar, powódź, śmierć rodzica, itp.),

c) za trzecie i każde następne dziecko z tej samej rodziny, korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach, o których mowa w ust.1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Tracą moc:

1) uchwała nr XVI/61/2011 Rady Gminy Rajcza z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Rajcza jest organem prowadzącym,

2) uchwała nr XXXII/147/2012 Rady Gminy Rajcza z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/61/2011 Rady Gminy Rajcza z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Rajcza jest organem prowadzącym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe