Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 25 stycznia 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), w nawiązaniu do Uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium i po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/282/2002 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 10 października 2002 r. ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XXXVI/231/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 września 2009 r., Uchwałą Nr XL/263/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 lutego 2010 r., Uchwałą Nr V/27/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 lutego 2011 r. i Uchwałą Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 października 2014 r., na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium.

§ 2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium - załącznik Nr 1,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu - załącznik Nr 2,

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 3.

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 4 skreśla się lit. c,

2) w § 4 w ust. 1, pkt 7 otrzymuje brzmienie: "Granica powierzchni stożkowej lotniska Katowice - Pyrzowice",

3) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 9MN ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną",

b) w ust. 2, pkt 7 otrzymuje brzmienie: "maksymalną wysokość zabudowy 15 m, z zastrzeżeniem ustaleń pkt 8, 9 i 10, ust. 8 pkt 4 i ust. 8a, a dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN i 9MN również ustaleń § 21 ust. 2 i 3".

4) skreśla się § 8,

5) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZW ustala się przeznaczenie pod zieleń nieurządzoną",

b) w ust. 2 i 3 wyrazy "dla terenów" zastępuje się wyrazami "dla terenu".

6) w § 16 pkt 1 lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie: "reklam na terenach o biologicznych formach użytkowania oznaczonych symbolami ogólnymi ZW i ZW/ZZ",

7) w § 21, ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz zgodnie z dokumentacją rejestracyjną lotniska Katowice - Pyrzowice wprowadza się nieprzekraczalne ograniczenie wysokości zabudowy w granicach pokazanych graficznie na rysunku planu wyznaczonej powierzchnią stożkową (dla nowego pasa startowego) zawartą pomiędzy 400,0 m n.p.m. a 445,8 m n.p.m." ,

8) w § 21, ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Dla wszystkich obiektów budowlanych realizowanych w granicach powierzchni stożkowej lotniska Katowice - Pyrzowice obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska",

9) w § 22:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 2KDD do 4KDD przeznacza się na drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych co oznacza, że przy realizacji nowych i modernizacji lub przebudowie istniejących ulic obowiązują następujące ustalenia",

b) ust. 4 pkt 2 lit a otrzymuje brzmienie:" 2KDD i 3KDD - 10 m".

§ 4. 1. Na Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. (Rysunek Planu), wprowadza się następujące zmiany, pokazane na rysunku zmiany planu, o którym mowa w § 2 pkt 1:

1) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położony w granicach zmiany planu oznacza się symbolem 9MN,

2) tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZL do 4ZL przeznacza się pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i włącza się do terenu oznaczonego symbolem 9MN,

3) część terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i włącza do terenu oznaczonego symbolem 9MN,

4) część terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD przeznacza się pod zieleń nieurządzoną i włącza do terenu oznaczonego symbolem 1ZW,

5) łączy się tereny zieleni nieurządzonej w jeden obszar i oznacza symbolem 1ZW.

2. Na rysunku zmiany planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego zmianą planu miejscowego,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

- MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- ZW tereny zieleni nieurządzonej,

- ZW/ZZ tereny zieleni zagrożone zalaniem wodami zbiornika Przeczyce (przy maksymalnym poziomie piętrzenia),

5) granica powierzchni stożkowej lotniska Katowice - Pyrzowice (dla nowego pasa startowego).

3. Na rysunku planu występują również oznaczenia dodatkowe - informacyjne:

1) linia przebiegu uskoku (ustalona),

2) istniejące trasy sieci infrastruktury technicznej,

3) schematy projektowanych tras sieci infrastruktury technicznej przedstawiających zasady obsługi,

4) orientacyjny przebieg warstwicy 291 m npm.,

5) granice działek ewidencyjnych.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/216/2017
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 25 stycznia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/216/2017
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium, nie wniesiono żadnej uwagi, wobec czego Rada Gminy nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/216/2017
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego" rozstrzyga się, co następuje

§ 1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice - obszar I zmiany studium, Gmina Mierzęcice nie poniesie żadnych wydatków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe