Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OS.2.2017 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie

z dnia 24 stycznia 2017r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

1) Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pszczynie, w imieniu którego działają:

a) Paweł Sadza - Starosta Pszczyński,

b) Krystian Szostak - Wicestarosta zwanym dalej "Powierzającym" a

2) Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w imieniu którego działają:

a) Stanisław Belka - Starosta Oleski,

b) Roland Fabianek - Wicestarosta zwanym dalej "Przyjmującym"

Działając na podstawie uchwały nr IX/64/03 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz uchwały nr XXV/219/2013 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Oleskiemu prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 204 z późn. zm.) Strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 204 z późn. zm.).

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia.

§ 2. 1. Powiat Pszczyński zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości: kurs I stopnia - 4 tygodniowy 469,00 złotych, kurs II stopnia - 4 tygodniowy 469,00 złotych, kurs III stopnia - 4 tygodniowy 469,00 złotych.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala się w wysokości nie niższej niż koszt wymieniony w ust. 1.

3. Należność za każdy kurs przekaże Powierzający przelewem na konto wskazane przez Przyjmującego na fakturze w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury oraz imiennej listy uczniów, którzy rozpoczęli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora szkoły, w której odbył się kurs, wystawionej przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu działający w imieniu Przyjmującego w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu.

§ 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na rok budżetowy 2017 r.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą od 2 stycznia 2017 r.

§ 5. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Wicestarosta


Krystian Szostak

Starosta Oleski


Stanisław Belka


Wicestarosta


Roland Fabianek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe