Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 198/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół oraz obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Blachownia i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Blachownia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Blachownia z siedzibami i strukturami, jak następuje:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni, ul. Sienkiewicza 8,

2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Blachowni, ul. Wspólna 5 wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Blachowni,

3) Szkoła Podstawowa w Łojkach, ul. Długa 48 wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łojkach,

2. Ustalić plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego z siedzibami i strukturami, jak następuje:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu, ul. Cisiańska 46.

3. Ustalić plan sieci gimnazjum prowadzonego przez Gminę Blachownia z siedzibami, jak następuje:

1) Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni, ul. Bankowa 13.

§ 2. Ustalić obwody dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Blachownia i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Blachownia:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni, ul. Sienkiewicza 8 - Blachownia ulice : Akacjowa, Bankowa, Bociania, Bolesława Chrobrego, Bukowa, Cisowa, Cmentarna, Częstochowska, Dębowa, Dobra, Gajowa, Gołębia, Grabowa, Górnicza, Handlowa, Jodłowa, Kalinowa, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki., Klonowa, Krótka, Krucza, Księżycowa, Ks. Kubowicza, Leśna, 1-go Maja, Malicka, Miodowa, Młyńska, Malinowa, Modrzewiowa, Narcyzowa, Nowowiejska, Odlewników, Olchowa, Parkowa, Partyzantów, Piastów, Pl. Konstytucji, Pl. Wolności, Polna, Poziomkowa, Prusa, Rolnicza, Różana, Sienkiewicza., Słoneczna, Skłodowskiej-Curie, Sowia, Spokojna, Sportowa, 16 Stycznia, Starowiejska, Świerkowa, Tartakowa, Wąska, Wczasowa, Wręczycka od skrzyżowania z ul. Kościuszki w stronę Wręczycy Wielkiej, Wronia, Żeromskiego, Żurawia.

2. Szkoła Podstawowa nr 3w Blachowni, ul. Wspólna 5 wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Blachowni - Blachownia ulice : Biegańskiego, Brzozowa, Bystra, Dworcowa, Generała Bema, Graniczna, Gwiezdna, Kawowa, Konopnickiej, Kopernika, Kręta, Mała, Miarki, Mickiewicza, Ogrodowa, Pocztowa, Pogodna, Powstańców, Przechodnia, Sadowa, Sosnowa, Swojska, Wesoła, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wspólna, Złota, Żwirki i Wigury.

3. Szkoła Podstawowa w Łojkach, ul. Długa 48wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łojkach - Łojki ulice : Cmentarna, Długa, Kopalniana, Marynarska, Ogrodowa, Piastów, Polna, Sadowa, Zielona, Kolonia Łojki, Nowa Gorzelnia, Stara Gorzelnia ulice : Mokra, Mostowa, Podlaska, Przysieczna, Wielkoborska, Konradów ulice : Borówkowa, Długa, Jagodowa, Kopalniana, Wrzosowa, Żurawinowa, Wyrazów ulice : Częstochowska, Krzywa, Łąkowa, Marynarska, Nowa, Podmiejska, Prosta, Przelotowa, Stara, Starowiejska, Wyścigowa.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu - Cisie ulice: Cisiańska, Dąbrówka, Herbska, Nowiny, Strażacka, Wierzbowa, Blachownia ulice : Cisiańska, Lubliniecka, Miła, Myśliwska, Nadrzeczna, Piękna, Wierzbowa, Wręczycka od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną w stronę ul. Lublinieckiej (Trzepizury), Zielona.

5. Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni, ul. Bankowa 13 - miejscowości - Blachownia, Cisie, Nowa Gorzelnia, Stara Gorzelnia, Konradów, Łojki, Kolonia Łojki, Wyrazów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Blachowni nr 272/XXXVII/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Blachownia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Blachowni


Edyta Mandryk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe