| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 151/XXX/2017 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 7 lutego 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XXVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 roku, poz.446 z późn. zm./, art.5 ust.1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2016 roku, poz.716 z późn. zm./.Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku /Monitor Polski z 2016 roku poz.779/

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 136/XXVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 listopada 2016 roku zmienia się w § 1 uchwały:

- Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały DN- 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , który otrzymuje nowe brzmienie, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

- Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY, który otrzymuje nowe brzmienie, będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zygmunt Mrożek


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 151/XXX/2017
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 7 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 151/XXX/2017

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 7 lutego 2017 roku

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

.................................................................................................

DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na rok

.........................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Kamienica Polska właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Kamienica Polska

ul. Konopnickiej 12, 42 -260 Kamienica Polska

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. osoba prawna 2. jednostka organizacyjna 3. spółka nie mająca osobowości prawnej 4. osoba fizyczna

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty

6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej /miesiąc-rok/ …..………….

3. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku

Kwota podatku

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

................... m2

........................

........................

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

.................... ha

........................

.......................

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

................... m2

.......................

.......................

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

................... m2

.........................

.........................

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych

.................... m2

........................

........................

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

· od działalności produkcyjnej i usługowej

· od działalności handlowej

…………….m2

…………….m2

...........................

………………….

.............................

……………..…..

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

.................... m2

........................

...........................

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

.....................m2

........................

...........................

5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

.....................m2

........................

........................

6. garaży

.....................m2

........................

........................

7. domków letniskowych

.....................m2

.......................

........................

8. pozostałych

.....................m2

........................

........................

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości

ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się budynek. Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

D.3 BUDOWLE

1. budowle

(wartość określona na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych

…………….,…….

……………….....

……………,…….

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku **

Suma kwot z kol. D

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie

płatności pierwszej raty

…………….,……

** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r,. poz.613 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię gruntów, budynków bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

- grunty.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- budynki ………………………………………………………………………………………………………………………………...................

- budowle…………………………………………………………………………………………………………..…………................................

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

25. Telefon kontaktowy

26. Adres e-mail

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

27. Uwagi organu podatkowego

28. Identyfikator przyjmującego formularz

29. Data i podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).

Wpłaty podatku należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Kamienica Polska

Millennium Bank S.A. Nr 82 1160 2202 0000 0001 9484 4198.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 151/XXX/2017
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 7 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 151/XXX/2017

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 7 lutego 2017 roku

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................

DR - 1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Narok

........................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Kamienica Polska właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Kamienica Polska

ul. Konopnickiej 12, 42- 260 Kamienica Polska

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. osoba prawna 2. jednostka organizacyjna 3. spółka nie mająca osobowości prawnej 4. osoba fizyczna

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty

6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

do 4-ech miejsc po przecinku

Liczba hektarów przeliczeniowych

Stawka z 1 ha (przelicze-niowego lub

fizycznego)

w zł, gr

Wymiar podatku rolnego w zł, gr

Ogółem

Nie podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

Podlegające na hektary przeliczeniowe

Przelicznik

1

2

3

5

6

7

Grunty orne -R

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

Sady - S

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

Użytki zielone

/Łąki- Ł, Pastwiska -Ps/

I

II

III

IV

V

VI

Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane

Grunty zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

Grunty rolne zabudowane

Grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, grunty pod stawami niezarybionymi

Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

Grunty pod rowami

Grunty dla których nie można ustalić przelicznika użytków rolnych

Razem

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

2. inwestycyjne

3. górskie

4. inne

Razem

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku

Różnica kwot z D -F ***

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności

pierwszej raty

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

OŚWIADCZAM, ŻE PODANE PRZEZE MNIE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ.

21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

25. Telefon kontaktowy

26 Adres e-mail

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

27. Uwagi organu podatkowego

28. Identyfikator przyjmującego formularz

29. Data i podpis przyjmującego formularz

*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Pouczenie:

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1619 z późn. zm).

Wpłaty podatku należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Kamienica Polska

Millennium Bank S.A. Nr 82 1160 2202 0000 0001 9484 4198

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »