Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/158/2017 Rady Gminy Rudnik

z dnia 25 stycznia 2017r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn. zm.) - po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Gmina Rudnik zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę.

§ 2.

Za świadczenia udzielone dzieciom w wieku do 5 lat w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1, opłata wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty, 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 3.

Za jednoczesny pobyt w tym samym przedszkolu drugiego dziecka z danej rodziny obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2, o 50%.

§ 4.

Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2, za pobyt trzeciego i następnych dzieci z danej rodziny w tym samym przedszkolu.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XLII/331/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz


Uzasadnienie

Od 2017 r. nie będzie opłat za pobyt 6-latka w przedszkolu Od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez samorządy opłat za pobyt 6-letniego dziecka w publicznej placówce wychowania przedszkolnego - wynika z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ma to związek z objęciem od 1 stycznia subwencją oświatową sześciolatków chodzących do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub korzystających z innych form wychowania przedszkolnego. Dlatego organy prowadzące publiczne placówki z wychowaniem przedszkolnym, muszą dokonać zmian w swoich uchwałach dotyczących wysokości opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu - w związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe