Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/132/17 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koszarawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn. zm) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Koszarawa:

1) publicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, publicznych szkół podstawowych, w tym z oddziałami przedszkolnymi, publicznych gimnazjów i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego,

2) niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, niepublicznych szkół podstawowych, w tym z oddziałami przedszkolnymi, publicznych gimnazjów i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Koszarawa dla jednostek, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

3. Dotyczące przedszkoli publicznych przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych.

4. Dotyczące przedszkoli niepublicznych przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

2) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę wymienioną w § 1 ust. 1 lub oddział przedszkolny z §1 ust.3 i 4 niniejszej uchwały

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub odpowiednio wychowanka, albo uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednostki wymienionej w § 1 ust. 1lub oddziału przedszkolnego z §1 ust.3 i 4 niniejszej uchwały

4) podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć przypadającą na ucznia lub wychowanka kwotę roczną dotacji obliczaną odpowiednio na zasadach określonych w art. 78b ustawy.

§ 3. 1. Podstawą obliczania dotacji na ucznia:

1) w odniesieniu do dotacji dla publicznego przedszkola z art. 80 ust. 2 ustawy niebędącego przedszkolem specjalnym - jest kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

2) w odniesieniu do dotacji dla publicznego przedszkola specjalnego z art. 80 ust. 2aa ustawy - jest kwota równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

3) w odniesieniu do dotacji dla oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej z art. 80 ust. 2da ustawy, niebędącej szkołą podstawową specjalną - jest kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, określona w art. 78b ust. 2 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

4) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy - jest kwota równa 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

5) w odniesieniu do dotacji dla publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum z art. 80 ust. 3 ustawy - jest kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju z art. 78b ust. 3 ustawy, nie niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

6) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce publicznej, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2, 2aa, 2b, 2da, 3, 3ac ustawy - jest kwota równa 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

7) w odniesieniu do dotacji z art. 80 ust. 3ac ustawy na dziecko uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole podstawowej lub publicznym gimnazjum - jest kwota równa kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych jednostkach w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

8) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola z art. 90 ust. 2b ustawy niebędącego przedszkolem specjalnym - jest kwota równa 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

9) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola specjalnego z art. 90 ust. 2ca ustawy - jest kwota równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

10) w odniesieniu do dotacji dla oddziału przedszkolnego niepublicznej szkoły podstawowej z art. 90 ust. 2ea ustawy, niebędącej szkołą podstawową specjalną - jest kwota równa 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, określona w art. 78b ust. 2 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

11) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy - jest kwota równa 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

12) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola niebędącego przedszkolem specjalnym, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy - jest kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkola z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

13) w odniesieniu do dotacji dla oddziału przedszkolnego niepublicznej szkoły podstawowej z art. 90 ust. 1ba ustawy, niebędącej szkołą podstawową specjalną - jest kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z art. 78b ust. 2 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

14) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy - jest kwota równa 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

15) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum z art. 90 ust. 2a ustawy - jest kwota równa 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

16) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 3ac ustawy - jest kwota równa 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

17) w odniesieniu do dotacji z art. 90 ust. 3ac ustawy na dziecko uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznym gimnazjum - jest kwota równa kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych jednostkach w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

§ 4. 1. Organ prowadzący jednostkę, zwany dalej "wnioskodawcą", składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Koszarawa do 30. września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. O wysokości kwoty dotacji należnej na jednego ucznia jednostki Wójt Gminy Koszarawa informuje pisemnie wnioskodawcę do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Jednostka dla , której wójt ustalił wysokość dotacji ,zwana jest dalej "uprawnionym do dotacji"

§ 5. 1. Uprawniony do dotacji składa do piątego dnia każdego miesiąca roku otrzymywania dotacji informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Miesięczna kwota dotacji rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy jednostki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4, z uwzględnieniem korekt przekazywanych w trakcie roku. Transza dotacji za miesiąc grudzień przekazywana jest nie później niż do 15 grudnia.

§ 6. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Wójt Gminy Koszarawa dokonuje weryfikacji dotacji należnej na ucznia oraz weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia informuje pisemnie uprawnionego do dotacji do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

§ 7. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie z jej wykorzystania do 15. stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji przekazanej przez Gminę Koszarawa dokonywane jest przez Wójta Gminy Koszarawa w terminie do 28. lutego roku następnego po roku przekazania dotacji, o czym zawiadamia się pisemnie uprawnionego do dotacji.

2. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Koszarawa z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie do ostatniego dnia marca następnego roku budżetowego.

3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).

§ 9. 1.Środki dotacji przekazanej w roku tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem , że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły lub lata wcześniejsze, w których się należała.

2. Do rozliczenia dotacji z ust. 1 stosuje się § 7 oraz § 8 ust. 1 i 3 , z tym że załącznik nr 3 należy wypełnić oddzielnie dla dotacji roku bieżącego i oddzielnie dla każdej z dotacji otrzymanej za rok lub lata ubiegłe.

§ 10. 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Koszarawa może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art. 80 ust. 3e i art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrola obejmuje:

1) weryfikację zgodności danych wykazywanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów z dokumentacją przebiegu nauczania

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem z art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy, na podstawie dokumentacji księgowej, w tym dowodów księgowych.

§ 11. 1. Kontrole, o których mowa w § 8 ust. 2, przeprowadzają przedstawiciele Gminy Koszarawa. upoważnieni przez Wójta Gminy Koszarawa zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Wójta, zawierającego:

1) numer upoważnienia,

2) podstawę prawną,

3) imię i nazwisko kontrolującego,

4) nazwę i adres kontrolowanego,

5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,

6) zakres i termin kontroli,

7) czas trwania kontroli.

2. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli - co najmniej na 7 dni przed kontrolą.

§ 12. Kontrolowany powinien zapewnić kontrolerowi:

1) swobodne poruszanie się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym wstęp do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wgląd do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobieranie kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów ochrony danych wynikających z przepisów odrębnych.

§ 13. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 2, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy i w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 14. 1. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy Koszarawa przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.

2. Organ prowadzący jednostkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować wójta Gminy Koszarawa o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 15. 1. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki umieszcza się na trwałe opis określający nazwę jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy Koszarawa dla jednostki.

2. W przypadku gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 16. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, traci moc uchwała nr XV/75/2015 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne i inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Marek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/132/17
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/132/17
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/132/17
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe