Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/129/2017 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Społecznych

Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice:

1. kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Jejkowice - 10 punktów

2. kandydaci objęci obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym - 5 punktów

3. rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jejkowice, również w oddziałach przedszkolnych lub w gminnym przedszkolu - 3 punkty

4. rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun kandydata pracują zawodowo lub uczęszczają na studia w trybie dziennym - 2 punkty

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów określonych w § 1, są odpowiednio:

1. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Jejkowice

2. oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do placówek oświatowych na terenie Gminy Jejkowice

3. oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce w trybie dziennym rodziców/opiekunów prawnych

§ 3. Traci moc Uchwał Nr XIII/70/2016 Rady Gminy Jejkowice z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe