Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/130/2017 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art.133 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 poz. 59) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 poz. 446 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Społecznych

Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym, jeśli publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

1. rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jejkowice - 4 punkty

2. kandydat mieszka na terenie sąsiedniej gminy/dzielnicy - 2 punkty

3. rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują na terenie Gminy Jejkowice - 1 punkt

§ 3. Dokumentem potwierdzającym spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w § 2 jest oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

§ 4. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów o przyjęciu do pierwszej klasy decyduje kolejność zgłoszenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIII/72/2016 Rady Gminy Jejkowice z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe