Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn .zm.) oraz art. 210 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U, z 2017r. poz. 60) na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Śląskiego Kuratora Oświaty i Komisję ds. Społecznych oraz przeprowadzonych konsultacjach zgodnie z Uchwałą nr XLV/180/10 Rady Gminy Jejkowice z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jejkowice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jejkowice, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Jejkowice publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019, który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Jejkowicach włącza się do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego z siedzibą w Jejkowicach na następujących warunkach:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego z siedzibą w Jejkowicach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017r.

2. kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018

3. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/131/2017
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 27 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jejkowice, a także granice obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Jejkowice, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

L.P.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny
2017/2018

rok szkolny
2018/2019

1.

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

44-290 Jejkowice ul. Głowna 42

obszar Gminy Jejkowice

obszar Gminy Jejkowice


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/131/2017
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 27 marca 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Jejkowice publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

L.P.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Granice obwodu szkoły na

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

1.

klasy Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza
w Jejkowicach
prowadzone w
Szkole Podstawowej
im. Jana III Sobieskiego
w Jejkowicach

44- 290 Jejkowice
ul. Główna 42

Nie dotyczy.
Z dniem 1 września Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach włączono do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

Nie dotyczy.
Z dniem 1 września 2017r. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach włączono do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe