Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.446 z późniejszymi zmianami ), art. 211, art. 212 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się się dochody ogółem o kwotę 172 939,00 zł tj. z kwoty 15 327 084,00 zł do kwoty 15 154 145,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 172 939,00 tj z kwoty 15 327 084,00 zł do kwoty 15 154 145,00 zł, w tym:

- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państawa, § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 454,00 zł w związku z ostateczną kalkulacją palnowanej na rok 2017 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z 27 stycznia 2017 r.

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 171 485,00 zł w związku z ostateczną kalkulacją palnowanej na rok 2017 kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Jejkowice (część oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z 27 stycznia 2017 r.

§ 2. 1. Zmniejsza się się wydatki ogółem o kwotę 172 939,00 zł tj. z kwoty 15 733 084,00 zł do kwoty 15 560 145,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 172 939,00 tj. z kwoty 14 552 584,00 zł do kwoty 14 379 645,00 , w tym:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 172 939,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe