Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Gminy Rudnik

z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. - w formie określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan sieci prowadzonych przez Gminę Rudnik, a także inne organy publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. - w formie określonej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2019r. - w formie określonej w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz


Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów została wydana opinia Śląskiego Kuratora Oświaty, która wskazała jakie zmiany należy dokonać w podejmowanej uchwale na podstawie art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Przedstawiona uchwała uwzględnia zmiany przedstawione w opinii Śląskiego Kuratora Oświaty.


Załącznik do Uchwały Nr XXV/174/2017
Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 marca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. do uchw. XXV-174-2017

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe