Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 176/XXI/2017 Rady Gminy Włodowice

z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice dla kandydatów zamieszkałych poza ich obwodem i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaje się każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

10

2.

Kandydat , który uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, do której obecnie kandyduje

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

5

3.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandyduje

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

3

4.

W obwodzie szkoły, do której kandyduje mieszkają krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki dziecku

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe