Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 179/XXI/2017 Rady Gminy Włodowice

z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) , art. 400a ust.1 pkt. 8, art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 519) w związku z Uchwałą Nr 49/VII/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2032"

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 124/XV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 179/XXI/2017
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31 marca 2017 r.

Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice.

2. Z dofinansowania do demontażu wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest mogą skorzystać osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub gospodarczymi, które dokonały zgłoszenia zamiaru demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

3. Warunkiem udzielenia dotacji jest pozytywne rozpatrzenie przez WFOŚiGW w Katowicach wniosku Gminy.

§ 2. 1. Warunkiem ubiegania się o dotację na realizację prac określonych w § 1 ust.1 jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Włodowice następujących dokumentów:

1) wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest stanowiący załącznik do Regulaminu,

2) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

3) kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany wyrób zawierający azbest lub złożonego wyrobu zawierającego azbest,

4) tytuł własności do nieruchomości lub inny dokument z którego będzie wynikała własność do danej nieruchomości,

5) wstępna wycena demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 3. 1. Wykonawcę prac podlegających dotacji § 1 ust.1 niniejszego Regulaminu wybiera wnioskodawca.

2. Wykonawcami prac mogą być przedsiębiorcy posiadający odpowiednie uprawienia.

3. Wykonawca prac zobowiązany jest dokonać zgłoszenia właściwemu Oranowi Nadzoru Budowlanego, właściwemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, zgodnie z przepisami prawa.

4. O terminie przyjmowania wniosków Wójt Gminy Włodowice informuje za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej oraz w zwyczajowo przyjęty sposób poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Włodowice.

5. Kolejność realizowania wniosków będzie następować według daty wpływu do Urzędu Gminy Włodowice.

§ 4. Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie umowy dotacji zawartej z Gminą Włodowice i wnioskodawcą.

§ 5. Podstawą do przekazania środków jest złożenie przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających wykonanie robót będących przedmiotem dotacji:

1) kopię faktury wystawionej na wnioskodawcę,

2) protokół potwierdzający wykonanie robót potwierdzający demontaż , transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

3) kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę w oparciu o powierzchnię m2 demontowanego dachu i elementów elewacji budynków oraz wagę wytworzonych odpadów, podpisany przez wykonawcę i wnioskodawcę.

Kosztorys winien zawierać:

- datę sporządzenia,

- dane wykonawcy,

- miejsce wykonania prac,

- dane wnioskodawcy,

- koszt robót demontażu pokrycia dachowego lub elewacji w oparciu o m2,

- koszt unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w oparciu o wagę.

4) karta przekazania odpadów,

5) kopia oświadczenia o prawidłowości wykonania prac (potwierdzona za zgodność z oryginałem),

6) kopia zgłoszenia prac do Oranu Nadzoru Budowlanego, właściwemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu,

7) wskazanie sposobu przekazania dotacji (na konto bankowe/w kasie UG Włodowice).

§ 6. 1. Wysokość dotacji będzie obliczana w oparciu o osiągniętą wagę unieszkodliwionych odpadów, jednak nie większej niż określona w umowie zawartej między wnioskodawcą a Gminą Włodowice.

2. Stawka za demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu zawierającego azbest z pokrycia dachowego i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych wynosić będzie 800 zł. brutto/1tonę.

3. Stawka za zbiórkę zdemontowanego pokrycia dachowego i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie wynosić 600 zł. brutto/1 tonę.

4. Dotacja będzie przekazana wnioskodawcy na wskazany rachunek bankowy lub wypłacona w kasie Urzędu Gminy Włodowice.

§ 7. Gmina w ciągu pięciu lat zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania prac.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 179/XXI/2017
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik2.pdf

zal. do regulaminu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe