Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 180/XXI/2017 Rady Gminy Włodowice

z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

a) sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

b) sieć prowadzonych przez Gminę Włodowice publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włodowice na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opulikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląsiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 180/XXI/2017
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 180/XXI/2017
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik2.pdf

zalacznik 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe