Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/316/2017 Rady Gminy Psary

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.),w związku z uchwałą Nr XIV/162/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice i po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/ 287/2009 Rady Gminy Psary z dnia 16 listopada 2009 r., zmienionego uchwałą Nr IX/82/2015 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2015 r., na wniosek Wójta Gminy,

Rada Gminy Psary

§ 1. 1. Uchwala się zmianę uchwały Nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje 9 obszarów, o łącznej powierzchni około 33,17 ha, w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów położonych w sołectwie Malinowice, stanowiący załącznik nr 1.1 i nr 1.2;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygniecie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. W treści uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 pkt 5 po wierszu 4 dodaje się wiersz w brzmieniu:

"PU - tereny obiektów produkcyjnych i usług,"";

2) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt. 10 w brzmieniu:

"10) granica strefy od lotniska z ograniczeniem wysokości zabudowy."";

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 25MN oraz 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą .";";

4) w § 6 dodaje się ust 2a w brzmieniu:

"2a. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 19MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:

1) minimalnie - 0,01,

2) maksymalnie - dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej maksymalnie - 0,50, a dla zabudowy szeregowej - 0,70.";";

5) w § 7 dodaje się ust 2a w brzmieniu:

"2a. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:

1) minimalnie - 0,01,

2) maksymalnie - dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej maksymalnie - 1,20.";";

6) w § 9 dodaje się ust 2a w brzmieniu:

"2a. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UKR, ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:

1) minimalnie - 0,01,

2) maksymalnie - dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej maksymalnie - 1,00.";";

7) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU ustala się przeznaczenie pod obiekty produkcyjne oraz zabudowę usługową.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) lokalizację nowej zabudowy produkcyjnej, magazynowo - składowej i usługowej, wraz z zapleczem administracyjno - socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną;

2) możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie;

3) przy scalaniu i wtórnym podziale: minimalną powierzchnię działki - 4.000 m2i minimalną szerokość frontu działki - 40 m;

4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,60;

5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu - 25 %;

6) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) minimalnie - 0,01,

b) maksymalnie 0,80;

7) dachy budynków - wszystkie formy i konstrukcje;

8) krycie dachów spadzistych wszystkimi rodzajami dachówek lub materiałami imitującymi (blachodachówka, dachówka bitumiczna itp.), pozostałych - wszystkimi materiałami;

9) wysokość zabudowy:

a) dla budynków - maksymalnie 12,0 m,

b) dla obiektów budowlanych - 25,0m;

10) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki według wskaźników: minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe plus 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych;

11) dla zabudowy usługowej i produkcyjnej, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie zgodnej z przepisami odrębnymi.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz stosowania jako materiałów elewacyjnych listew plastikowych, blachy za wyjątkiem systemowych ścian warstwowych.

4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu - w odległości 5m od linii rozgraniczającej terenu oraz terenu drogi wewnętrznej 3KDW.

5. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych, parkingów, garaży i budynków gospodarczych niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy.

6. Obsługę komunikacyjną terenu o którym mowa w ust. 1 zapewnić należy z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDW. ".";

8) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RU ustala się przeznaczenie pod obiekty produkcji ogrodniczej.";";

9) §12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się:";";

10) §12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się:";";

11) § 17 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U i 1PU dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyłącznie z zakresu usług i rzemiosła na potrzeby ludności. ";";

12) §17 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zasięg oddziaływania na środowisko działalności usługowej, handlowej lub rzemieślniczej prowadzonej na terenach MN, UM, U i PU nie może przekraczać granicy terenu lub nieruchomości, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny.";";

13) § 21 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podziały terenów na działki budowlane w ramach jednej własności mogą być dokonywane w trybie indywidualnym przez właścicieli z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z zachowaniem ustaleń § 6 ust. 2 pkt 4, § 7 ust. 2 pkt 2, § 8 ust. 2 pkt 4 i §9a ust.2 pkt 3.";";

14) § 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, ustala się bezwzględne ograniczenie wysokości zabudowy do 380,0 m nad poziom morza, w obszarach objętych planem.".".

§ 4. 1. Na rysunku planu - załączniku nr 1 do uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice, wskazuje się 9 obszarów będących przedmiotem zmiany planu i wprowadza się następujące zmiany pokazane na rysunku planu:

1) Obszar 1:

a) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 21R, o dotychczasowym przeznaczeniu - tereny rolnicze, zostaje przyłączona do terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 19MN i 25MN, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - teren uzyskuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z ustaleniami zawartymi w § 6,

b) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10RZ, o dotychczasowym przeznaczeniu: tereny rolnicze - łąki i pastwiska oraz część terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDW, przeznaczonego na drogi niepubliczne o funkcji ulic wewnętrznych, zostaje przyłączona do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19MN, przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - teren uzyskuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z ustaleniami zawartymi w § 6,

c) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDZ1/2, o przeznaczeniu na drogi publiczne o funkcji ulic zbiorczych, pozostaje w dotychczasowym przeznaczeniu,

d) część terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDW, przeznaczonego na drogi niepubliczne o funkcji ulic wewnętrznych, pozostaje w dotychczasowym przeznaczeniu;

2) Obszar 2 - część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4R, o dotychczasowym przeznaczeniu: tereny rolnicze, zostaje zmieniona na teren oznaczony na rysunku planu symbolem 33MN, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - teren uzyskuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ustaleniami zawartymi w § 6;

3) Obszar 3 - część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 16R, o dotychczasowym przeznaczeniu: tereny rolnicze, zostaje zmieniona na teren oznaczony na rysunku planu symbolem 29MN i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - teren uzyskuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ustaleniami zawartymi w § 6;

4) Obszar 4:

a) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 2RU, o dotychczasowym przeznaczeniu pod obiekty produkcji ogrodniczej, uzyskuje nowe przeznaczenie pod teren obiektów produkcyjnych i usług, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1PU, z ustaleniami zawartymi w § 9a,

b) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDW, o dotychczasowym przeznaczeniu na drogi niepubliczne o funkcji ulic wewnętrznych oraz cześć terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RZ, o dotychczasowym przeznaczeniu: tereny rolnicze - łąki i pastwiska, uzyskuje nowe przeznaczenie pod teren obiektów produkcyjnych i usług, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1PU, z ustaleniami zawartymi w § 9a,

c) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDW, o przeznaczeniu na drogi niepubliczne o funkcji ulic wewnętrznych oraz cześć terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RZ, o dotychczasowym przeznaczeniu: tereny rolnicze - łąki i pastwiska, pozostaje w dotychczasowym przeznaczeniu;

5) Obszar 5:

a) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6RZ, o dotychczasowym przeznaczeniu: tereny rolnicze - łąki i pastwiska, zostaje przyłączony do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN, przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - teren uzyskuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z ustaleniami zawartymi w § 6,

b) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6RZ, o dotychczasowym przeznaczeniu: tereny rolnicze - łąki i pastwiska, zostaje zmieniony na teren oznaczony na rysunku planu symbolem 32MN, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - teren uzyskuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z ustaleniami zawartymi w § 6,

c) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UKR, o przeznaczeniu pod

zabudowę usług kultu religijnego oraz teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U, o przeznaczeniu pod nieuciążliwą zabudowę usługową, pozostają w dotychczasowym przeznaczeniu,

d) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD1/2, o przeznaczeniu na drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych, pozostaje w dotychczasowym przeznaczeniu;

6) Obszar 6:

a) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 15R, o dotychczasowym przeznaczeniu: tereny rolnicze, zostaje zmieniony na tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 30MN i 31MN, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - teren uzyskuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ustaleniami zawartymi w § 6,

b) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 15R, o przeznaczeniu: tereny rolnicze, pozostaje w dotychczasowym przeznaczeniu,

c) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 8RZ, o przeznaczeniu: tereny rolnicze - łąki i pastwiska, pozostaje w dotychczasowym przeznaczeniu,

d) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KDD1/2, o przeznaczeniu na drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych, pozostaje w dotychczasowym przeznaczeniu,

e) część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL1/2, o przeznaczeniu na drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych, pozostaje w dotychczasowym przeznaczeniu;

7) Obszar 7 - część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3RZ, o dotychczasowym przeznaczeniu: tereny rolnicze - łąki i pastwiska, zostaje zmieniony na teren oznaczony na rysunku planu symbolem 26MN i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - teren uzyskuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ustaleniami zawartymi w § 6;

8) Obszar 8 - część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13R, o dotychczasowym przeznaczeniu: tereny rolnicze, zostaje zmieniony na teren oznaczony na rysunku planu symbolem 27MN i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - teren uzyskuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ustaleniami zawartymi w § 6;

9) Obszar 9 - część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6R, o dotychczasowym przeznaczeniu: tereny rolnicze, zostaje zmieniony na teren oznaczony na rysunku planu symbolem 28MN i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - teren uzyskuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ustaleniami zawartymi w § 6;

10) w legendzie rysunku planu po oznaczeniu "Tereny zabudowy usług kultu religijnego" dodaje się nowe oznaczenia:

"PU - tereny obiektów produkcyjnych i usług",".

"granica strefy od lotniska z ograniczeniem wysokości zabudowy".".

2. Na rysunkach zmiany planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granica strefy od lotniska z ograniczeniem wysokości zabudowy;

5) symbole przeznaczenia terenu:

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) U - tereny zabudowy usługowej,

c) UKR - tereny zabudowy usług kultu religijnego,

d) PU - tereny obiektów produkcyjnych i usług,

e) R - tereny rolnicze,

f) RZ - tereny rolnicze - łąki i pastwiska,

g) KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej,

h) KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej,

i) KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej,

j) KDW - teren drogi wewnętrznej.

3. Na rysunku zmiany planu występują również oznaczenia dodatkowe - informacyjne:

1) napowietrzna linia elektroenergetyczna SN wraz ze strefą bezpieczeństwa;

2) granica zasięgu zbiornika wód podziemnych - dawnego GZWP nr 455 "Dąbrowa Górnicza";

3) granica zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 454 "Olkusz-Zawiercie";

4) szlaki rowerowe;

5) numer obszaru zmiany mpzp.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/316/2017
Rady Gminy Psary
z dnia 30 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 listopada 2016r. do dnia 22 grudnia 2016 r., nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Psary.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Psary rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Malinowice, zawartych w dokumentacji prac planistycznych -"Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice".

§ 1. Nie uwzględnia się, nieuwzględnionej przez Wójta Gminy uwagi zgłoszonej pod Nr 2, dotyczącej włączenia działki nr 606 - stanowiącej własność wnoszących uwagę, w zakres obszaru przeznaczonego pod zabudowę.

Uwaga została nieuwzględniona, ze względu na położenie poza granicami obszaru objętego zmianą planu.

Wobec powyższego uzasadnione jest nieuwzględnienie uwagi.

§ 2. Nie uwzględnia się, nieuwzględnionej w części, przez Wójta Gminy uwagi zgłoszonej pod Nr 3, dotyczącej rezygnacji z planowanego poszerzenia drogi wewnętrznej oznaczonej obecnie numerem 2KDW w Malinowicach na teren działki numer 611.

Uwaga została uwzględniona częściowo - szerokość drogi 2KDW została zmniejszona do najniższego parametru ustalonego w obowiązującym planie miejscowym - 5m. Taka minimalna szerokość drogi jest również wskazywana przez przepisy odrębne. Obecnie droga ta służy do obsługi jedynie terenów rolnych, a docelowo ma obsługiwać nieruchomości zabudowane, które generują większy ruch samochodowy. Ponadto w granicach drogi będzie można zlokalizować infrastrukturę techniczną dla przyszłej zabudowy, która wymaga zachowania odległości pomiędzy różnymi mediami. W obecnie obowiązującym planie ta droga jest również w takich parametrach jak w opracowywanym projekcie zmiany planu.

Wobec powyższego uzasadnione jest częściowe nieuwzględnienie uwagi.

§ 3. Nie uwzględnia się, nieuwzględnionej w części, przez Wójta Gminy uwagi zgłoszonej pod Nr 4, dotyczącej rezygnacji z planowanego poszerzenia drogi wewnętrznej oznaczonej obecnie numerem 2KDW w Malinowicach na teren działki numer 612 i 613.

Uwaga została uwzględniona częściowo - szerokość drogi 2KDW została zmniejszona do najniższego parametru ustalonego w obowiązującym planie miejscowym - 5m. Taka minimalna szerokość drogi jest również wskazywana przez przepisy odrębne. Obecnie jest to droga polna, jak wspomniano również w złożonej uwadze i służy do obsługi jedynie terenów rolnych, a docelowo ma obsługiwać nieruchomości zabudowane, które będą generować większy ruch samochodowy. Ponadto w granicach drogi będzie można zlokalizować infrastrukturę techniczną dla przyszłej zabudowy, która wymaga zachowania odległości pomiędzy różnymi mediami. W obecnie obowiązującym planie ta droga jest również w takich parametrach jak w opracowywanym projekcie zmiany planu.

Wobec powyższego uzasadnione jest częściowe nieuwzględnienie uwagi.

§ 4. Nie uwzględnia się, nieuwzględnionej przez Wójta Gminy uwagi zgłoszonej pod Nr 5, w zakresie dotyczącym działek nr 1230/9 i 1230/7. Składający uwagę wnosi o zmianę przeznaczenia działek o numerach 1230/15, 1230/9 i 1230/7, z terenów rolniczych (RZ) na tereny obiektów przemysłowych i usług (PU).

Uwaga została nieuwzględniona , w zakresie dotyczącym działek nr 1230/9 i 1230/7, ze względu na położenie poza granicami obszaru objętego zmianą planu.

Wobec powyższego uzasadnione jest nieuwzględnienie uwagi w zakresie dotyczącym działek nr 1230/9 i 1230/7.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/316/2017
Rady Gminy Psary
z dnia 30 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), w oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego" rozstrzyga się, co następuje:

§ 1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice - zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice, Gmina Psary nie poniesie żadnych wydatków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/316/2017
Rady Gminy Psary
z dnia 30 marca 2017 r.
Zalacznik.pdf

MALINOWICE-RYS 1.1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/316/2017
Rady Gminy Psary
z dnia 30 marca 2017 r.
Zalacznik4.pdf

MALINOWICE-RYS 1.2

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe