Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 12 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 24.838.237,52zł, w tym:

- wydatki bieżące: 24.156.372,52zł

- wydatki majątkowe: 681.865,00zł

§ 2. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXVII/210/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, w następujący sposób:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 534.782,62 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 346.071,38zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 880.854,00zł na 2017 rok, jak w Tabeli Nr 2 załączonej do uchwały."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/231/2017
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/231/2017
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe