Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/137/17 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszarawa a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszarawa, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Koszarawa klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Koszarawa na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3. projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszarawa, a także inne organy, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Koszarawie nr 142 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Koszarawie nr 434 na następujących warunkach:

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Koszarawie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2. kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Koszarawie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018

3. Publiczne Gimnazjum im .Jana Pawła II w Koszarawie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koszarawa a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koszarawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Marek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/137/17
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 marca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/137/17
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 marca 2017 r.
Zalacznik2.pdf

zalacznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/137/17
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 marca 2017 r.
Zalacznik3.pdf

zalacznik nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe