Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/143/17 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 11 maja 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/137/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/137/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadza się następującą zmianę: § 5 uchwały otrzymuje nowe poniższe brzmienie: "§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jan Janoszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe