Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.500.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 września 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 220/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy a realizujących zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kalety

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe