Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec, dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i realizację innych zadań statutowych szkoły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe