Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.68.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 stycznia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/74/2019 Rady Gminy Milówka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wypłacania nauczycielom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Milówka, przewidzianych przez Kartę Nauczyciela dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe