Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/106/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IX/59/2019 dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) i realizacji zadania w ramach Projektu "Słoneczna Żywiecczyzna" nr WND-RPSL.04.01.03-24-02F5/18-004, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działania 4.1. "Odnawialne źródła energii", Poddziałanie 4.1.3 "Odnawialne źródła energii - konkurs grantowy" na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe