Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N13.4131.446.2012.JT1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 2 ust. 4, § 2 ust. 5 zd. 2, § 2 ust. 8 we fragm. "do osoby upoważnionej przez Burmistrza Gminy i Miasta - pracownik Wydziału Organizacyjnego, który zajmuje się prowadzeniem książki obiektu, przyjmowaniem od sołtysa zgłoszenia awarii, uszkodzeń obiektu lub wyposażenie (bez drobnych napraw), wyposażeniem świetlicy w gaśnicę z instrukcją w uzgodnieniu z inspektorem bhp.", § 2 ust. 9, § 3 ust. 1 we fragm. "z pracownikiem upoważnionym z Wydziału Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska zajmującym się monitoringiem, kontrolą opłat za media oraz nadzorem budowlanym", § 3 ust. 3 we fragmencie "która musi zawierać: a) imię, nazwisko i adres osoby wynajmującej, b) rodzaj i charakter imprezy, na którą wynajmowana jest świetlica, c) datę, planowany czas korzystania ze świetlicy, d) wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy oraz termin i sposób zapłaty, e) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposażenie, powstałych w trakcie wynajęcia świetlicy" uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 31 maja 2012 r. nr XXI/209/12 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego rok 2012 poz. 2346