Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.169.6.2014.MR1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2014r. stwierdzajace nieważność: 1. § 1 ust. 2 pkt 4, § 3, § 4 ust. 5 pkt 1, § 7 ust. 3, § 8 ust. 1, 2 i 3 , § 10 ust. 3, § 14, § 16 ust. 5 i 8 , § 16 ust. 11, 13 i 14, § 17 ust. 2 pkt 2 i 3, § 17 ust. 3, § 18 ust. 7 oraz § 20 uchwały nr XXXI/258/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żukowice, oraz fragmentu: „Załącznik: dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana wodan lub z której mają być odprowadzane ścieki” załącznika nr 1 oraz fragmentu: „Załączniki: 1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, a przypadku korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis statusu prawnego stosunku do nieruchomości. 2. Aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.” załącznika nr 2 do uchwały nr XXXI/258/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żukowice

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego rok 2014 poz. 2464