Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.64.6.2015.JB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność §1 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Leśnej Nr X/61/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, §1 ust. 1 we fragmencie „dofinansowania zadań publicznych” oraz „od momentu złożenia wniosku przez wnioskodawcę do zakończenia i rozliczenia końcowego zadania oraz przekazania go do eksploatacji , jeżeli specyfika zadania tego wymaga”,§2 pkt, 4, pkt 7, pkt, 8 we fragmencie „którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały”, pkt 9, §3, §5 ust. 4, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9, §6 ust. 2 pkt 1, pkt 2, §6 ust. 4, ust. 5, ust. 6, §7 ust. 1 pkt 1, §7 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 ust. 8, ust. 9, §8 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust.9, ust. 10, ust. 11, ust. 12, ust. 13, §9 Regulaminu realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, załącznika nr 2 do uchwały, załącznika nr 4 do Regulaminu realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, załącznika nr 2 do umowy o realizację inicjatywy lokalnej, załącznika nr 1 i nr 2 do wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego rok 2015 poz. 3413