Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.291.2020 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/96/2020 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łopiennik Górny, w części obejmującej § 2 ust. 5 w brzmieniu: „w czasie ustalonym w umowie o odbieranie odpadów”, § 3 ust. 1 w brzmieniu: „w tym z chodników przylegających bezpośrednio do tych nieruchomości”, § 5 ust. 5 lit. d w brzmieniu: „na każdych pięćdziesięcioro uczniów i pracowników”, lit. e w brzmieniu: „na każdych pięćdziesięcioro dzieci i pracowników”, lit. h w brzmieniu: „na każdych dziesięć miejsc konsumpcyjnych”, lit. j w brzmieniu: „na każdych 10 pracowników”, lit. k w brzmieniu: „na każde dziesięć miejsc”, § 5 ust. 6 lit. c w brzmieniu: „na każdych pięćdziesięcioro uczniów i pracowników”, lit. d w brzmieniu: „na każdych pięćdziesięcioro dzieci i pracowników”, lit. g w brzmieniu: „na każdych dziesięć miejsc konsumpcyjnych”, lit. i w brzmieniu: „na każdych 10 pracowników”, lit. j w brzmieniu: „na każde dziesięć miejsc” oraz § 8 ust. 9 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego rok 2020 poz. 5270