Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/331/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki: 1) "Zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego"; 2) "Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze"; 3) "Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej".

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego rok 2009 nr 186 poz. 1992