| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Dziedziczenie

Dziedziczenie

Czy środki dziedziczone z PPK są opodatkowane podatkiem spadkowym? Co stanie się z moimi środkami z PPK w przypadku mojej śmierci? W jaki sposób spadkobiercy mogą wnioskować o wypłatę środków? - poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co stanie się z moimi środkami z PPK w przypadku mojej śmierci?

Jeżeli byłeś w związku małżeńskim, część środków zostanie przekazana małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków (w postaci wypłaty transferowej lub zwrotu), a reszta środków zostanie wypłacona osobom uprawnionym wskazanym w formie pisemnej instytucji finansowej prowadzącej PPK, a jeśli takiego wskazania nie podałeś, to środki zgromadzone w PPK będą dziedziczone na zasadach ogólnych, zgodnie z prawem spadkowym.

Komu składam oświadczenie o osobach uprawionych?

Instytucji finansowej, w której prowadzone jest Twoje PPK. Możliwe jest wskazanie jednej lub więcej osób uprawnionych.

Czy mogę określić kwotę przypadającą na każdą osobę uprawnioną?

Wskazanie osób uprawnionych możesz dokonać poprzez określenie procentowego podziału środków, jakie mają otrzymać poszczególne osoby uprawnione. Jeżeli wskażesz kilka osób uprawnionych, a nie oznaczysz ich udziału w środkach zgromadzonych w PPK, wówczas uważa się, że udziały tych osób są równe. Podział środków musi równać się do 100% i powinien być określony w pełnych dziesiątkach tj. 10%, 40%, 50%.

Jak mogę zmienić dane osób uprawnionych?

Poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do instytucji finansowej.

Czy osoby uprawnione do środków zgromadzonych w PPK zmarłego uczestnika PPK mają swobodę w podjęciu decyzji dotyczącej formy wypłaty środków po zmarłym uczestniku, czy środki te automatycznie w pierwszej kolejności trafią do PPK tych osób?

Forma wypłaty środków po zmarłym uczestniku PPK zależy od woli tej osoby. W zależności od wniosku osoby uprawnionej, środki po zmarłym uczestniku PPK podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE tej osoby lub są zwracane w formie pieniężnej.

 Czy jako osobę uposażona mogę wskazać osobę prawną?

Nie. Uczestnik PPK może wskazać tylko osobę fizyczną.

Co się stanie z pieniędzmi z PPK jeśli nie mam żadnych spadkobierców?

Środki te mogą zostać przekazane osobom uprawnionym wskazanym przez Ciebie. Jeżeli osoby takie nie zostały wskazane, środki zostaną przekazane gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania albo było ono za granicą, środki zostaną przekazane na rzecz Skarbu Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

W jaki sposób spadkobiercy mogą wnioskować o wypłatę środków?

Na pisemny wniosek złożony w instytucji finansowej, w której prowadzone było PPK dla zmarłego.

Czy środki dziedziczone z PPK są opodatkowane podatkiem spadkowym?

Środki dziedziczone z PPK nie są opodatkowane podatkiem spadkowym. Czy zwrot środków w formie gotówki po śmierci uczestnika PPK jest obciążony podatkiem od zysków kapitałowych? Kwoty z tytułu zwrotu w formie pieniężnej dokonywanego przez małżonka uczestnika PPK lub przez osoby uprawnione są wolne od podatku dochodowego od zysków kapitałowych oraz od konieczności przekazania 30% środków do PZU.

 

PKO TFI SA informuje, że niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w tym materiale.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK), dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio oraz z IDK.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Fundusz PKO Emerytura – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale powstały przy użyciu źródeł, które PKO TFI uważa za wiarygodne. PKO TFI SA nie może zagwarantować, że są one wyczerpujące i w pełni oddają stan faktyczny. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI SA.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Zdjęcia

Dziedziczenie/fot. Shutterstock
Dziedziczenie/fot. ShutterstockWszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY