| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Uczestnictwo w PPK

Uczestnictwo w PPK

Czy mogę mieć kilka PPK? Czy pracownik posiada jakieś przywileje związane z uczestnictwem w PPK? Który fundusz jest dla mnie odpowiedni? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kto zostanie zapisany do PPK?

Automatycznie powinni zostać zapisani pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55 roku życia, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Osoby, które ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły 70 lat, mogą zwrócić się do swojego pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do programu (ich staż u tego pracodawcy powinien wynosić co najmniej 3 miesiące w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Osoby, które ukończyły 70 rok życia nie mogą przystąpić do programu.

Czy muszę otworzyć rejestr w PPK?

Nie. PKO TFI otworzy dla Ciebie rejestr, na który Twój pracodawca będzie co miesiąc przekazywać wpłaty.

Czy w każdym momencie mogę zrezygnować z oszczędzania w ramach PPK?

Tak. Jeśli chcesz zrezygnować z dokonywania wpłat wystarczy, że złożysz Pracodawcy odpowiednie Oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Czy mogę ponownie przystąpić do PPK, jeśli wcześniej złożyłem rezygnację?

Tak. W każdym momencie możesz ponownie zacząć oszczędzać w ramach PPK. Wystarczy, że wypełnisz wniosek o ponowne dokonywanie wpłat i przekażesz go swojemu pracodawcy. Pracodawca rozpocznie dokonywanie wpłat już od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Czy mój pracodawca będzie mógł mnie ponownie automatycznie zapisać do programu, mimo mojej wcześniejszej rezygnacji?

Tak. Nawet jeśli zrezygnujesz z odprowadzania wpłat, wpłaty będą automatycznie wznawiane raz na 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Twój pracodawca ma ustawowy obowiązek poinformować Cię o zbliżającej się dacie ponownego rozpoczęcia wpłat. Będziesz mógł ponownie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK.

Czy mogę zmienić instytucję finansową, w której prowadzone jest moje PPK, bez zmiany pracodawcy?

Nie. Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników.

Czy mogę mieć kilka PPK?

Tak. Powinieneś być zapisany do PPK prowadzonych przez wszystkich pracodawców, u których jesteś zatrudniony, i którzy prowadzą PPK dla swoich pracowników.

Czy pracownik posiada jakieś przywileje związane z uczestnictwem w PPK?

Tak. Do każdej Twojej wpłaty dopłaca również pracodawca. Otrzymasz również wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne ze strony Państwa. Dodatkowo, wypłaty w przypadku osiągnięcia 60 roku życia nie są obciążone podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych.Możesz także skorzystać ze swoich środków zgromadzonych w PPK w przypadku różnych sytuacji życiowych, takich jak np. zakup mieszkania/budowa domu, czy poważne zachorowanie uczestnika, jego małżonka czy dziecka.

Czy można przenieść środki z PPK byłego pracodawcy do PPK u nowego pracodawcy?

Tak. Środki zgromadzone w PPK u byłego pracodawcy można przenieść tzw. wypłatą transferową na PPK prowadzone u nowego pracodawcy.

Kto wybierze fundusz, w którym będą inwestowane moje środki?

Zostaniesz przydzielony do funduszu odpowiedniego dla Twojego wieku. Jednakże masz możliwość bezpłatnego przeniesienia już wpłaconych środków do innego funduszu.

Co to są fundusze zdefiniowanej daty?

Założeniem stojącym u podstaw działania funduszy zdefiniowanej daty jest to, że na początku inwestują one gromadzone środki w instrumenty podatne na większe wahania cen, ale o potencjalnie wyższej stopie zwrotu np. akcje. Gdy zbliżamy się do końca inwestycji, czyli osiągnięcia 60 roku życia rośnie udział instrumentów bardziej bezpiecznych. Polityka inwestycyjna wybranego funduszu będzie się automatycznie dostosowywała do wieku uczestnika PPK, bez konieczności zmiany funduszu (zmianie ulegał będzie skład portfela funduszu, czyli instrumentów, w które inwestuje).

W jakie instrumenty finansowe inwestują fundusze zdefiniowanej daty?

Instrumenty te zostały podzielone zasadniczo na dwie grupy: udziałowe i dłużne. Udziałowe, czyli bardziej podatne na wahania cen to np. akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty, instrumenty pochodne i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, nabywających głównie instrumenty udziałowe.

Do instrumentów dłużnych, czyli bardziej bezpiecznych należą instrumenty rynku pieniężnego, obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, nabywających głównie instrumenty dłużne. Ustawa o PPK szczegółowo opisuje zasady inwestowania w ramach funduszy zdefiniowanej daty.

Który fundusz jest dla mnie odpowiedni?

Zgodnie z założeniami Ustawy o PPK najbardziej odpowiednie dla oszczędzających w PPK są fundusze, których data końcowa (w nazwie) zbliżona jest do roku, w którym planujemy zrealizować wypłatę z PPK. Wypłatę z PPK można dokonać co do zasady po osiągnięciu 60. roku życia. Wynika to z faktu, że na początku fundusze będą inwestować gromadzone środki w instrumenty mniej bezpieczne, ale dające możliwość wyższych zysków, aby zbliżając się do momentu wypłaty, sposób inwestowania był zdecydowanie bardziej bezpieczny, jednakże z mniejszym potencjałem zysku. Ustalenie funduszu właściwego dla uczestnika PPK polega na weryfikacji pięcioletniego przedziału roczników, którego środek przypada na okres 60 lat poprzedzających nazwę danego funduszu. Poczynając od roczników 1963-1967, dla których funduszem zdefiniowanej daty jest fundusz, którego zdefiniowana data przypada na rok 2025.W przypadku PKO Emerytura – sfio wyżej wymienione przedziały roczników oraz właściwe dla nich subfundusze zdefiniowanej daty kształtują się następująco:

PKO Emerytura 2025 -1963 (lub wcześniej) – 1967
PKO Emerytura 2030 - 1968 – 1972
PKO Emerytura 2035 - 1973 – 1977
PKO Emerytura 2040 - 1978 – 1982
PKO Emerytura 2045 - 1983 – 1987
PKO Emerytura 2050 - 1988 – 1992
PKO Emerytura 2055 - 1993 – 1997
PKO Emerytura 2060 - 1998 – 2002
PKO Emerytura 2065 - 2003 – 2007

Czy mając PPK mogę korzystać z innych form oszczędzania w celach emerytalnych?

Tak. PPK nie wyklucza możliwości posiadania IKE, IKZE, PPE, pozaustawowych programów emerytalnych prowadzonych przez pracodawcę lub innych prywatnych form oszczędzania w celach emerytalnych.
 

PKO TFI SA informuje, że niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w tym materiale.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK), dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio oraz z IDK.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Fundusz PKO Emerytura – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale powstały przy użyciu źródeł, które PKO TFI uważa za wiarygodne. PKO TFI SA nie może zagwarantować, że są one wyczerpujące i w pełni oddają stan faktyczny. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI SA.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Zdjęcia

Uczestnictwo w PPK/fot. Shutterstock
Uczestnictwo w PPK/fot. ShutterstockWszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY