| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Wpłaty do PPK

Wpłaty do PPK

Ile będą wynosiły wpłaty finansowane przeze mnie (pracownika)? Kiedy mogę zwiększyć bądź zmniejszyć wysokość wpłaty dodatkowej? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Skąd pochodzą środki w PPK?

Wpłaty do PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od Ciebie - pracownika, Twojego pracodawcy i po spełnieniu przesłanek wynikających z Ustawy o PPK od Państwa.

Ile będą wynosiły wpłaty finansowane przeze mnie (pracownika)?

Wpłaty podstawowe finansowane przez Ciebie (pracownika) to wysokość 2% Twojego wynagrodzenia stanowiącego podstawę składki emerytalno – rentowej. Wpłata ta może zostać obniżona na wniosek złożony pracodawcy, jeżeli Twoje wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wtedy wpłata podstawowa może być obniżona do maksymalnie 0,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę składki emerytalno-rentowej.

Czy mogę dokonywać samodzielnie wpłat do PPK? (Ile mogę dopłacać dodatkowo?)

W ramach PPK możesz wnosić wpłatę dodatkową w wysokości do 2% Twojego wynagrodzenia. Nie dokonujesz jednak wpłat do PPK samodzielnie. Zarówno wpłaty finansowane przez pracodawcę, jak i wpłaty finansowane przez Ciebie są przekazywane do funduszu przez pracodawcę.

Kiedy mogę zwiększyć bądź zmniejszyć wysokość wpłaty dodatkowej?

W każdym czasie możesz podjąć decyzję o zwiększeniu bądź zmniejszeniu wysokości wpłaty dodatkowej. Zmiany będą obowiązywały od kolejnego miesiąca.

Jakie są koszty uczestnictwa w PPK?

Poza obowiązkową wpłatą podstawową zostaniesz obciążony podatkiem dochodowym od wpłat dokonanych przez pracodawcę, który potrąci je z Twojego wynagrodzenia.

Czy wpłaty na PPK będę mógł odliczyć od podatku?

Nie.
 

PKO TFI SA informuje, że niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w tym materiale.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK), dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio oraz z IDK.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Fundusz PKO Emerytura – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale powstały przy użyciu źródeł, które PKO TFI uważa za wiarygodne. PKO TFI SA nie może zagwarantować, że są one wyczerpujące i w pełni oddają stan faktyczny. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI SA.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Zdjęcia

Wpłaty do PPK/fot.Shutterstock
Wpłaty do PPK/fot.ShutterstockWszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY