| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Dopłaty do PPK ze strony Państwa

Dopłaty do PPK ze strony Państwa

Jakie warunki muszę spełnić aby otrzymać wpłatę powitalną i ile ona wynosi? Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać dopłatę roczną i ile ona wynosi? Czy wpłata powitalna oraz dopłata roczna są rozliczane przez pracodawcę w jego systemie kadrowo-płacowym? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czym są dopłaty do PPK ze strony Państwa?

Uczestnictwo w PPK wiąże się z możliwością otrzymania od Państwa dodatkowych środków zachęcających do oszczędzania w PPK.

 Środki te są wpłacane na konto uczestnika PPK w formie:
1) wpłaty powitalnej,
2) dopłaty rocznej.

Jakie warunki muszę spełnić aby otrzymać wpłatę powitalną i ile ona wynosi?

Jednorazową wpłatę powitalną otrzyma każdy uczestnik PPK, który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK oraz jeżeli za miesiące te dokonywane były wpłaty podstawowe finansowane przez uczestnika PPK. Wysokość wpłaty powitalnej wynosi 250 zł.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać dopłatę roczną i ile ona wynosi?

Dopłata roczna zostanie wypłacona jeśli wszystkie wpłaty dokonywane w danym roku kalendarzowym na PPK, będą równe kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej co najmniej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Wysokość dopłaty rocznej wynosi 240 zł.

Czy do spełnienia warunku otrzymania dopłaty rocznej, polegającego na zebraniu w PPK odpowiedniej wysokości wpłat, liczą się wpłaty pracownika czy tylko pracodawcy?

Zarówno wpłaty pracownika, jak i pracodawcy.

W jakich terminach dopłaty ze strony Państwa, zostaną przekazane na rejestry uczestników PPK?

W ramach PPK przewiduje się dwa rodzaje zasilenia: jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczna dopłata w wysokości 240 zł, przysługująca za każdy rok gromadzenia środków. Wpłata powitalna pojawi się na Twoim rachunku w następnym kwartale po przystąpieniu do PPK, a dopłata roczna do 15 kwietnia następnego roku po tym, za który przysługuje dopłata.

Czy wpłata powitalna oraz dopłata roczna są rozliczane przez pracodawcę w jego systemie kadrowo-płacowym?

Nie, zarówno kwota 250 zł wpłaty powitalnej, jak też kwota 240 zł dopłaty rocznej są przekazywane ze środków publicznych bezpośrednio na rejestr uczestnika PPK prowadzony przez instytucję finansową, bez pośrednictwa pracodawcy.
 

PKO TFI SA informuje, że niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w tym materiale.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK), dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio oraz z IDK.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Fundusz PKO Emerytura – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale powstały przy użyciu źródeł, które PKO TFI uważa za wiarygodne. PKO TFI SA nie może zagwarantować, że są one wyczerpujące i w pełni oddają stan faktyczny. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI SA.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Zdjęcia

Dopłaty do PPK ze strony Państwa/ fot. Shutterstock
Dopłaty do PPK ze strony Państwa/ fot. ShutterstockWszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY