| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Korzystanie ze środków zgromadzonych w PPK

Korzystanie ze środków zgromadzonych w PPK

W jaki sposób mogę dokonać wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK? Czy mogę wypłacić środki przed 60 rokiem życia? Jakie koszty są z tym związane? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kiedy mogę wypłacić środki z PPK?

Wypłata jest przewidziana dla osób, które ukończą 60 rok życia. Wtedy będzie można skorzystać w pełni z korzyści jakie daje PPK, m.in. przysługujących ulg podatkowych. Wcześniejsze wypłacenie środków tj. przed osiągnięciem 60 roku życia jest zdefiniowane jako zwrot. Jest on możliwy w każdej chwili, jednakże jego konsekwencją jest przekazanie 30% zgromadzonych środków, z części finansowanej przez pracodawcę, do ZUS. Od pozostałych 70% środków z części finansowanej przez pracodawcę zostanie naliczony podatek dochodowy od zysków kapitałowych. Ponadto przy zwrocie w przypadku środków zgromadzonych na PPK w części finansowanej przez pracownika od wszystkich tych środków zostanie naliczony podatek dochodowy od zysków kapitałowych.

Ostatecznie, w przypadku zwrotu, wszystkie środki pochodzące z wpłat finansowanych przez Państwo (wpłata powitalna i dopłata roczna) będą podlegać zwrotowi na rzecz Państwa. Warto dodać, że można dokonać wypłaty do 100% zgromadzonych środków w przypadku zakupu mieszkania/budowy domu z koniecznością późniejszego zwrotu oraz wypłaty do 25% zgromadzonych środków w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego współmałżonka lub dziecka. W obydwu tych przypadkach zachowane są wszystkie korzyści programu PPK, w tym ulgi podatkowe i dopłaty od Państwa.

W jaki sposób mogę dokonać wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK?

Poprzez złożenie wniosku o wypłatę środków do wybranej instytucji finansowej po osiągnięciu 60 roku życia.

Czy jak skończę 60 lat mogę wypłacić całość środków z PPK?

Ustawa o PPK przewiduje jako standardowy model, wypłatę 25% zgromadzonych środków jednorazowo, a 75% zgromadzonych środków w co najmniej 120 ratach miesięcznych. Wypłata wszystkich środków jednorazowo lub wskazanie mniejszej ilości rat niż 120, przy wypłacie 75% zgromadzonych środków, skutkować będzie naliczeniem podatku dochodowego od zysków kapitałowych.

Jeśli skończę 60 lat i mam zgromadzone środki w kilku PPK, to kto ma obowiązek zapewnienia abym nie wypłacił więcej niż 25% zgromadzonych środków?

Zgodnie z Ustawą o PPK, możesz być stroną więcej niż jednego PPK, w takim przypadku 25% liczy się na każdą z umów oddzielnie. Obowiązek prawidłowego dokonywania wypłat spoczywa na instytucji finansowej prowadzącej PPK, do której złożyłeś wniosek o wypłatę.

Czy mogę wypłacić środki przed 60 rokiem życia? Jakie koszty są z tym związane?

Tak, możesz złożyć wniosek o tzw. zwrot środków. Środki jakie otrzymasz zostaną pomniejszone o:
• 30% wartości wpłat Twojego pracodawcy - wpłaty te były zwolnione ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, dlatego pobrane 30% zapisywane jest jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,
• dopłaty od Państwa (wpłata powitalna, dopłaty roczne),
• podatek dochodowy od zysków kapitałowych.

 Czy jeśli wypłacę środki z PPK, to będę mógł znów przystąpić do programu?

Jeśli wypłata z PPK nastąpiła w związku z ukończeniem przez Ciebie 60 lat i tym samym uzyskania uprawnień do wypłaty, to wpłaty do PPK są wstrzymywane. Pracownikowi nie są również przyznawane dopłaty roczne. Natomiast istnieje możliwość przystąpienia do nowego PPK, na Twój wniosek, o ile zmieniłeś pracodawcę i nie ukończyłeś 70 rok życia.

Czy wypłata środków następuje automatycznie?

Nie, wypłata następuje wyłącznie na wniosek uczestnika PPK.

Czy kwoty wypłaty w ratach będą równe?

Nie, co miesiąc środki są przeliczane poprzez podzielenie kwoty znajdującej się na rachunku PPK należącym do uczestnika przez liczbę miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata ostatniej raty.

Kiedy ustalam ilość rat wypłaty? Czy raty muszą być równe?

 Informacje dotyczące ilości rat określone zostają we wniosku o wypłatę środków. Zgodnie z Ustawą o PPK wysokość rat stanowi iloraz liczby zapisanych na rachunku PPK jednostek uczestnictwa i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca płatności ostatniej raty. Raty nie będą równe, ponieważ środki zgromadzone w PPK będą podlegać aktywnemu zarządzaniu wobec czego wartość jednostek uczestnictwa może ulegać zmianom.

Co to jest świadczenie małżeńskie?

Jest to jedna z możliwości wypłaty środków po osiągnięciu 60 lat. Świadczenie małżeńskie będzie mogło być zrealizowane, jeśli małżonek uczestnika PPK posiada PPK w tej samej instytucji finansowej, osiągnie 60 rok życia i oboje oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. Świadczenie będzie wypłacane przez 120 miesięcy. Świadczenie będzie wypłacane łącznie małżonkom, aż do wyczerpania środków. W razie śmierci jednego z małżonków, świadczenie będzie wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania środków.

Czy wypłata środków z PPK zwolniona jest z podatku dochodowego od zysków kapitałowych?

Tak, jeśli nastąpi po 60 roku życia, z zastrzeżeniem że wypłata wszystkich środków jednorazowo lub wskazanie mniejszej ilości rat niż 120 (przy wypłacie pozostałych 75% zgromadzonych środków) skutkować będzie naliczeniem podatku dochodowego od zysków kapitałowych.
 

PKO TFI SA informuje, że niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w tym materiale.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK), dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio oraz z IDK.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Fundusz PKO Emerytura – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale powstały przy użyciu źródeł, które PKO TFI uważa za wiarygodne. PKO TFI SA nie może zagwarantować, że są one wyczerpujące i w pełni oddają stan faktyczny. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI SA.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Zdjęcia

Korzystanie ze środków zgromadzonych w PPK/fot.Shutterstock
Korzystanie ze środków zgromadzonych w PPK/fot.ShutterstockWszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY