| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Dostęp on-line do rejestru PPK w PKO TFI

Dostęp on-line do rejestru PPK w PKO TFI

Czy w systemie transakcyjnym zobaczę wszystkie wpłaty dokonywane na moje rejestry w PPK? Gdzie mogę sprawdzić stan swoich oszczędności w PPK? W jaki sposób zalogować się do systemu transakcyjnego? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Gdzie mogę sprawdzić stan swoich oszczędności w PPK?

Bieżący dostęp on-line do Twojego rejestru, gdzie będziesz mógł m.in. sprawdzić stan zgromadzonych środków w ramach PPK w PKO TFI, zapewni system transakcyjny i-fundusze.pl, do którego zalogujesz się za pośrednictwem strony internetowej: https://i-fundusze.pl/ lub klikając „zaloguj” w prawym górnym rogu na stronie internetowej PKO TFI: www.pkotfi.pl

Czy w systemie transakcyjnym zobaczę wszystkie wpłaty dokonywane na moje rejestry w PPK?

Tak. Będziesz miał możliwość podglądu historii wpłat dokonanych przez Ciebie, Twojego pracodawcę oraz Państwo. Jeżeli posiadasz kilka PPK prowadzonych w PKO TFI, będziesz miał dostęp do historii wpłat dokonywanych przez poszczególnych pracodawców.

Co będę mógł zrobić za pośrednictwem systemu transakcyjnego?

Dzięki systemu transakcyjnego i-fundusze.pl będziesz mógł:

• monitorować stan rejestru PPK 24h/7 dni w tygodniu,

• aktualizować wybrane dane osobowe,

• wskazać lub zmienić osoby uprawnione,

• zamienić subfundusz w ramach funduszu PKO Emerytura - sfio,

• złożyć zlecenie wypłaty, zwrotu środków z PPK,

• złożyć zlecenie nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa pozostałych funduszy inwestycyjnych PKO TFI,

• otworzyć Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKE+IKZE) dedykowany uczestnikom PPK.

Skąd otrzymam identyfikator i hasło do zalogowania się do systemu transakcyjnego?

Do wszystkich uczestników PPK, po otwarciu rejestrów, zostanie wysłana przez PKO TFI korespondencja powitalna: pocztą elektroniczną, do pracowników, dla których zostały wskazane przez pracodawcę adresy e-mail, do pozostałych pracowników pocztą tradycyjną, na adres do korespondencji wskazany przez pracodawcę. W powyższej korespondencji będzie podany m.in. indywidualny numer uczestnika (stanowiący identyfikator do systemu transakcyjnego) oraz informacje o możliwościach dostępu do rejestru PPK i składania określonych dyspozycji, za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego.

W jaki sposób zalogować się do systemu transakcyjnego?

W celu aktywowania dostępu do serwisu transakcyjnego i-fundusze.pl, po wejściu na stronę internetową www.pkotfi.pl, należy kliknąć Zaloguj się w prawym górnym rogu, następnie kliknąć Pierwsze logowanie i wprowadzić 8 - cyfrowy Identyfikator podany w liście powitalnym oraz postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi na ekranie. Aby zdefiniować hasło do logowania, należy autoryzować cały proces za pomocą kodu SMS, który zostanie wysłany na Twój numer telefonu komórkowego.

Gdzie będę mógł sprawdzić wartość zgromadzonych środków w ramach PPK i ewentualnie dokonać dyspozycji, jeżeli nie będę miał dostępu do systemu transakcyjnego?

W celu sprawdzenia wysokości zgromadzonych środków na rejestrze PPK, bądź dokonania dyspozycji będziesz mógł udać do jednego z blisko 1200 oddziałów PKO Banku Polskiego. 

PKO TFI SA informuje, że niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w tym materiale.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK), dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio oraz z IDK.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Fundusz PKO Emerytura – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale powstały przy użyciu źródeł, które PKO TFI uważa za wiarygodne. PKO TFI SA nie może zagwarantować, że są one wyczerpujące i w pełni oddają stan faktyczny. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI SA.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Zdjęcia

Dostęp on-line do rejestru PPK w PKO TFI/fot. Shutterstock
Dostęp on-line do rejestru PPK w PKO TFI/fot. ShutterstockWszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY