reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Rozwody > Rozwód i dziecko > Porozumienie rodzicielskie - wzór

Porozumienie rodzicielskie - wzór

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków (tzw. plan wychowawczy) o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Porozumienie między rodzicami dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej może zostać uwzględnione, jeśli rodzice posiadają władzę rodzicielską. Porozumienie nie zostanie uwzględnione, gdy sąd pozbawił władzy rodzicielskiej oboje rodziców lub jednego z nich. Uwzględnienie porozumienia jest dopuszczalne, jeżeli sąd orzekł o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi do określonych obowiązków i uprawnień wobec dziecka.

Charakter i forma porozumienia rodzicielskiego

Porozumienie rodzicielskie ma charakter fakultatywny. Inicjatywa porozumienia należy do małżonków, a jeżeli nie przedstawią oni sądowi projektu porozumienia, sąd rozwodowy nie ma podstaw, aby wzywać ich do jego przedłożenia.

Artykuł 58 § 1 zd. 2 KRO wymaga przedstawienia porozumienia w formie pisemnej. Rodzice mogą jednak podyktować treść porozumienia rodzicielskiego do protokołu z przebiegu posiedzenia.

Funkcje porozumienia rodzicielskiego

Przyjmuje się, że porozumienie rodzicielskie ma spełniać następujące funkcje:
- ułatwiać stronom uregulowanie sytuacji po rozwodzie, tj. zawierać szczegółowe postanowienia dotyczące pieczy rodziców nad dzieckiem (funkcja normatywna),
- wyjaśniać rodzicom ich prawa i obowiązki rodzicielskie po rozwodzie (funkcja edukacyjna),
- zapobiegać powstawaniu konfliktów między rodzicami i angażowaniu w te konflikty dziecka (funkcja prewencyjna) [T. Sokołowski, Skutki prawne rozwodu, Poznań 1996, s. 80].

Treść i kontrola porozumienia rodzicielskiego

W celu zapobieżenia potencjalnemu konfliktowi rodziców porozumienie powinno być jak najbardziej drobiazgowe. Warto sporządzić go na podstawie szczegółowego kwestionariusza zawierającego listę kwestii odnoszących się do atrybutów władzy rodzicielskiej oraz sposobu i form utrzymywania kontaktów. Szczegółowość porozumienia zależy jednak od dotychczasowych relacji małżonków wobec siebie i dziecka oraz od okoliczności konkretnej sprawy.

W doktrynie elementy porozumienia rodzicielskiego dzieli się na fakultatywne i obligatoryjne. Zdaniem T. Sokołowskiego, formularz stanowiący podstawę do przygotowania pisemnego porozumienia powinien zawierać czterdzieści punktów odpowiadających kolejnym elementom składającym się na atrybuty władzy rodzicielskiej i co najmniej cztery postaci kontaktów wskazane w art. 113 § 2 KRO.

Nie ma jednego wzoru porozumienia rodzicielskiego. Może mieć on postać krótkiego dokumentu, zawierającego punkty dotyczące wychowania dziecka lub być szczegółową umową między rodzicami.

Bez względu jednak na zawartość porozumienia, musi się ono nadawać do wykonania po uprawomocnieniu się wyroku. Treść porozumienia sąd ocenia pod kątem zgodności z dobrem dziecka, jeśli uzna, że jest ono z nim sprzeczne, nie uwzględnia go – co jednak nie znajduje odzwierciedlenia w sentencji wyroku. Odejście w wyroku rozwodowym od treści porozumienia wymaga wskazania w uzasadnieniu orzeczenia powodów takiego rozstrzygnięcia.

Kontrola porozumienia pod kątem zgodności z dobrem dziecka oznacza, że sąd nie transponuje go do wyroku w sposób automatyczny, ale jeżeli porozumienie jest zgodne z dobrem dziecka, sąd ma obowiązek je uwzględnić. Porozumienie podlega „zatwierdzeniu” przez sąd, przy czym nie chodzi tu o zatwierdzenie tak jak w odniesieniu do ugody. Porozumienie nie zwalnia sądu od obowiązku orzeczenia o władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice nie dojdą do porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Jeżeli jeden z rodziców nie przestrzega porozumienia, a powoduje to zagrożenie dobra dziecka, sąd może wydać odpowiednie zarządzenie na podstawie art. 109 KRO. W takiej sytuacji, nie jest również wykluczona zmiana rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Porozumienie rodzicielskie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem i alimentach - wzór

(Wersja Word)

.................................................., dnia ..............................

POROZUMIENIE RODZICIELSKIE
O SPOSOBIE WYKONYWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ,
UTRZYMYWANIA KONTAKT
ÓW Z DZIECKIEM
I ALIMENTACH*

            Strony:

            .............................., zam. ..............................

            legitymujący się dowodem osobisty o numerze i serii ..............................

            PESEL: ..............................

            zwany dalej „Ojcem Dziecka”

            i

            .............................., zam. ..............................

            legitymująca się dowodem osobisty o numerze i serii ..............................

            PESEL: ..............................

            zwana dalej „Matką Dziecka”

w związku z tocząca się w Sądzie Okręgowym w .............................. sprawą o rozwód (sygn. akt ..............................), mając na względzie dobro ich wspólnego małoletniego syna/córki .............................., urodzonego/urodzonej w dniu .............................. w .............................., zwanego/zwanej dalej „Dzieckiem”, zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1
Władza rodzicielska i miejsce pobytu Dziecka

1. Władza rodzicielska nad Dzieckiem przysługiwać będzie obu Stronom, a każda ze Stron będzie obowiązana i uprawniona do jej wykonywania.

2. Miejscem pobytu Dziecka będzie każdoczesne miejsce zamieszkania Matki Dziecka, przy czym Ojciec Dziecka zastrzega by miejsce to odpowiadało co najmniej dotychczasowemu standardowi mieszkania, w którym wychowywało się Dziecko.

3. Matka Dziecka wskazuje, iż Dziecko przebywać będzie pod adresem: ..............................

4. Matka Dziecka zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Ojca Dziecka o każdej zmianie miejsca pobytu Dziecka trwającej dłużej niż ..............................

5. Strony zgodnie oświadczają, że nie będą negatywnie wypowiadać się w obecności Dziecka o drugim rodzicu, ani o kimkolwiek innym z jego rodziny.

6. Bieżące decyzje w sprawach Dziecka będą podejmowane przez rodzica sprawującego
w danym czasie pieczę nad Dzieckiem, w tym r
ównież decyzje wynikające z nagłych zdarzeń dotyczących życia, zdrowia i bezpieczeństwa Dziecka.

7. Decyzje o istotnych sprawach Dziecka będą podejmowane wspólnie przez oboje rodziców.

§ 2
Kontakty z Dzieckiem

1. Ojciec Dziecka będzie miał prawo do osobistych kontaktów z Dzieckiem w:

np. każdy I i III weekend miesiąca od piątku od godziny 18.00 do niedzieli do godziny 18.00.

2. Ojciec Dziecka będzie miał prawo do osobistych kontaktów z Dzieckiem w Święta:

a) Bożego Narodzenia:

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Wielkanocne:

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Ojciec Dziecka będzie miał prawo do osobistych kontaktów z Dzieckiem w:

a) każdy Dzień Dziecka, tj. 1 czerwca, np. w latach parzystych, jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od zajęć lekcyjnych – od godziny 10:00 do 14:00, a jeżeli święto przypada w dzień nauki szkolnej – przez cztery godziny po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Matką Dziecka;

b) każdy Dzień Ojca, tj. 23 czerwca, np. jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od zajęć lekcyjnych – od godziny 10:00 do 14:00, a jeżeli święto przypada w dzień nauki szkolnej – przez cztery godziny po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Matką Dziecka;

c) każde urodziny Dziecka np. wspólnie z Matką Dziecka bądź cztery godziny po wcześniejszym uzgodnieniu z Matką Dziecka, gdyby strony nie zdołały osiągnąć porozumienia co do tego, jak wspólnie spędzić czas z Dzieckiem.

4. Ojciec Dziecka będzie miał prawo do osobistych kontaktów z Dzieckiem w:

a) wakacje letnie:

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

b) ferie zimowe:

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Kontakty Ojca Dziecka z Dzieckiem każdorazowo odbywać się będą poza miejscem pobytu Dziecka, bez obecności Matki Dziecka.

6. Ojciec Dziecka każdorazowo odbierze Dziecko bezpośrednio z miejsca jego pobytu oraz po zakończeniu kontaktu, odwiezie Dziecko bezpośrednio do miejsca jego pobytu.

7. Ojciec Dziecka w trakcie kontaktów z Dzieckiem ma prawo zabierać Dziecko do miejsca zamieszkania Ojca Dziecka oraz do innych miejsc przystosowanych do wieku i stopnia rozwoju Dziecka.

8. Matka Dziecka każdorazowo przygotuje Dziecko do kontaktów z Ojcem dziecka, w szczególności wyposaży Dziecko w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt, ewentualnie w zażywane przez Dziecko leki oraz nie będzie utrudniała kontaktów Ojca z Dzieckiem.

9. Ojciec Dziecka będzie miał prawo do nieograniczonych kontaktów z Dzieckiem za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

10. Dziecko ma prawo do osobistych kontaktów z dziadkami, rodzeństwem oraz dalszymi krewnymi Stron. W przypadku, gdyby osoby te miały sprawować pieczę nad Dzieckiem przez czas dłuższy niż dwadzieścia cztery godziny, Strona zobowiązuje się powiadomić o tym drugiego z Rodziców.

11. Powierzenie Dziecka wyłącznej pieczy osoby trzeciej może odbywać się tylko za zgodą drugiej ze Stron.

12. Każdy Dzień Matki, tj. 26 maja Dziecko spędzać będzie wyłącznie z Matką Dziecka.

13. Kontakty, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych, winny zostać „odrobione” po uprzednim uzgodnieniu.

§ 3
Edukacja Dziecka

1. Strony każdorazowo wspólnie dokonywać będą wyboru szkół oraz innych placówek edukacyjnych, do których będzie uczęszczać Dziecko.

2. Podejmując decyzje określone w ust. 1, Strony uwzględnią wolę i rozsądne życzenia Dziecka.

3. Strony każdorazowo wspólnie podejmą decyzję o uczestnictwie Dziecka w odpłatnych i nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, w których Dziecko będzie chciało brać udział.

4. Stały kontakt z przedstawicielami szkoły oraz innych placówek edukacyjnych utrzymywać będą Matka i Ojciec Dziecka.

5. Matka i Ojciec Dziecka mają prawo do uzyskiwania od siebie wszelkich informacji dotyczących edukacji Dziecka, w tym o problemach wychowawczych i edukacyjnych Dziecka, planowanych terminach spotkań z nauczycielami Dziecka, szkolnych lub pozalekcyjnych wyjazdach Dziecka i mają obowiązek wzajemnego informowania siebie o powyższym.

§ 4
Opieka lekarska i leczenie szpitalne Dziecka

1. Wyboru zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy opiekujących się Dzieckiem dokonywać będzie Matka Dziecka w porozumieniu z Ojcem Dziecka.

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o stanie zdrowia Dziecka, w tym o każdym pogorszeniu stanu zdrowia Dziecka, o każdym zabiegu Dziecka, jak również o każdym pobycie Dziecka w szpitalu.

3. Matka Dziecka zobowiązuje się do stałego monitorowania stanu zdrowia Dziecka, poddawania go stałej, profilaktycznej kontroli lekarskiej właściwej dla jego wieku, w tym dentystycznej, jak również szczepieniom.

4. Podczas choroby Dziecka, Ojciec Dziecka ma prawo do osobistych kontaktów z Dzieckiem w miejscu jego pobytu, po uprzednim uzgodnieniu godziny i czasu spotkania z Matką Dziecka.

5. Strony zobowiązują się finansować po połowie koszty leków, rehabilitacji, sprzętu ortodontycznego i okulistycznego oraz innych wydatków związanych z opieką lekarską i zdrowiem Dziecka, które przekraczać będą kwotę .............................. miesięcznie.

6. Dokumenty medyczne Dziecka posiadać będzie Matka Dziecka, która zobowiązuje się udostępnić je Ojcu Dziecka na jego prośbę.

7. Rodzice są zobowiązani w równym stopniu do uzyskiwania zwolnień od pracy celem sprawowania pieczy nad chorym Dzieckiem.

§ 5
Wyjazdy zagraniczne Dziecka

1. Każdorazowy wyjazd Dziecka za granicę wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron, poinformowanej o miejscu i czasie wyjazdu oraz o planowanym terminie powrotu.

2. Paszport Dziecka posiadać będzie Matka Dziecka, która zobowiązuje się udostępniać go Ojcu Dziecka na jego prośbę na czas wyjazdu zagranicznego, na który wyraziła zgodę.

3. Strony zobowiązują się do informowania drugiej ze Stron o powrocie Dziecka z wyjazdu zagranicznego w dzień powrotu Dziecka.

4. Strony zobowiązują się wspólnie podejmować decyzję o wyjeździe Dziecka na kolonie lub obozy młodzieżowe oraz ponosić ich koszty po połowie.

§ 6
Wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem Dziecka

1. Ojciec Dziecka zobowiązuje się do łożenia tytułem alimentów na rzecz Dziecka kwoty .............................. (słownie: .............................. złotych 00/100) w stosunku miesięcznym.

2. Kwota określona w ust. 1 płatna będzie na rachunek bankowy Matki Dziecka nr: .............................., prowadzony przez Bank .............................. z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. W razie niemożności uiszczenia rat w terminie, Ojciec Dziecka zobowiązuje się telefonicznie poinformować o powyższym Matkę Dziecka najpóźniej w dniu, w którym był on zobowiązany do przekazania raty. W wypadku uchybienia terminu płatności Ojciec Dziecka uiści należne odsetki ustawowe za opóźnienie.

3. Matka Dziecka zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania Dziecka za wyjątkiem kosztów wskazanych w § 4 ust. 5 oraz § 5 ust. 4 Porozumienia rodzicielskiego oraz zapewnić Dziecku właściwe warunki mieszkaniowe.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Porozumienie rodzicielskie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron oraz dla sądu.

2. Zmiana Porozumienia rodzicielskiego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Rodzice zobowiązują się do rozwiązywania problemów wynikających z przyjętych w Porozumieniu rodzicielskim ustaleń na drodze dyskusji z poszanowaniem równości praw obu Stron oraz w miarę możliwości uwzględniając rozsądne życzenia Dziecka, a jeśli nie przyniesie to rezultatu – na drodze mediacji prowadzonej przez bezstronną osobę, a w ostateczności na drodze sądowej przez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach Dziecka.

                        ....................                                                                                            .......................

                                                                                              

* wzór stanowi zmodyfikowaną wersję ogólnodostępnego wzoru autorstwa Aleksandry Partyk oraz Aleksandry Cempury, LEX.

dr Daniela Wybrańczyk, prawnik, mediator

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama