| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o wykonawstwo częściowe - WZÓR UMOWY

Umowa o wykonawstwo częściowe - WZÓR UMOWY

W umowie o wykonawstwo częściowe Zamawiający powołuje wykonawców do określonego zakresu prac budowlanych. Umowa zawierana z podwykonawcami.

§ 8

1. Wykonawca wykona roboty z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, których asortyment, ilości i terminy dostaw wymienione są w załączniku nr ................... do umowy.

2. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów ewentualnego transportu i składowania materiałów przekazanych przez Zamawiającego, a odbieranych przez Wykonawcę w wysokości ....................... % ceny zakupu.

§ 9

1. Wynagrodzenie ustalone będzie w oparciu o kosztorysy szczegółowe opracowane na podstawie:

— wyliczonych jednostek obmiarowych,

— jednostkowych norm nakładów robocizny, materiałów i sprzętu,

— zasad kosztorysowania i rozliczania robót według zasad kalkulacji kosztorysowej opracowanych przez Wykonawcę, które stanowią integralną część umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zwiększone koszty z tytułu utrudnień  w wysokości ........................... .

§ 10

1. Wartość przedmiotu umowy określa się wstępnie na.................................................................... złotych  (słownie ......................................................................................................................) plus .............. % VAT.

2. Rozliczenie  następować będzie fakturami  przejściowymi  w cyklach ........................... w oparciu o kosztorys powykonawczy sprawdzony przez inspektora nadzoru.

3. Faktury płatne będą w terminie ........................ dni od daty otrzymania na konto Wykonawcy w ...................... nr .................... ……………………………………………… (26 cyfr) .

4. Po dokonaniu odbioru wykonywanych robót ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową.

§ 11

1. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie ............................... dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie wpisu do dziennika budowy.

2. W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu, albo w przypadku przewidywanej przerwy w wykonaniu robót — Zamawiający dokona odbioru w terminie ..................... dni.

§ 12

1. Wykonawca jest zwolniony od dotrzymania umownego terminu zakończenia robót w przypadkach:

— opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

opóźnienia w realizacji należności.

W przypadku opóźnień trwających ponad ................... dni Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego i zażąda od niego odpowiedniego odszkodowania……………………………………………..

2. Wykonawca zwolniony jest także od dotrzymania terminu zakończenia robót w przypadku przerw w dostawie nośników energii i działania siły wyższej.

§ 13

W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie postanowień umowy, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowy o dzieło.

§ 14

Wymienione w treści załączniki stanowią integralną część umowy.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 16

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądów Gospodarczych.

§ 17

Umowa została sporządzona w ............. jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.…………………………                                  ……………………………..
zamawiający                                                             wykonawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonawstwo częściowe

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK