| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności - WZÓR UMOWY

Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności - WZÓR UMOWY

W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie wszelkich, zgodnych z prawem, czynności prawnych i faktyczny, celem uzyskania niespełnionych wierzytelności Zleceniodawcy.

§ 3

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 ust. 2 nie obejmuje umocowania do:

a) podejmowania działań, których skutkiem byłoby umorzenie zobowiązania dłużnika lub uszczuplenie praw Zleceniodawcy w inny sposób,

b) przyjęcia innego świadczenia w zamian za należne (datio in solutum),

c) udzielania dalszego pełnomocnictwa osobie trzeciej do tych czynności, do których wymagane jest odrębne pełnomocnictwo,

d) wszczynania postępowania sądowego lub egzekucyjnego w stosunku do dłużnika.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń umocowania określonych w ust. 1 pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zleceniodawcy.

§ 4

1. Pełnomocnictwo może być przez Zleceniodawcę w każdym czasie odwołane.

2. W wypadku odwołania pełnomocnictwa w odniesieniu do określonego dłużnika przed upływem ......................... dni od daty jego udzielenia, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zwrotu Zleceniobiorcy zryczałtowanych kosztów zleconych czynności dokonanych do tej daty, w wysokości ................................... (słownie: ...............................................................) złotych, plus należny podatek VAT, chyba że odwołanie pełnomocnictwa przed tym terminem nastąpiło w wyniku naruszenia niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę.

3. W wypadku odwołania pełnomocnictwa przez którąkolwiek ze stron, strony zobowiązane są do wzajemnych rozliczeń w terminie ....................... dni od daty wypowiedzenia, z zachowaniem trybu wypłaty wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty odwołania pełnomocnictwa do zwrotu wszystkiego co otrzymał w wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności zwrotu Zleceniodawcy wszelkich dokumentów, dowodów oraz przedmiotów, a także złożenia sprawozdania z wykonanych do dnia odwołania pełnomocnictwa czynności.

§ 5

1. Dłużnik dokonywał będzie zapłaty na rachunek Zleceniodawcy w Banku ................, nr rach. ....................................................

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy o każdorazowej wpłacie należności od dłużnika, wobec którego Zleceniobiorca na mocy niniejszej umowy reprezentuje prawa Zleceniodawcy.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

§ 6

1. Strony ustaliły, że Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie (zwane dalej wynagrodzeniem) za rezultat w postaci wpływu, w wyniku podjętych (zleconych) przez Zleceniodawcę czynności, zapłaty (lub innego zgodnego z niniejszą umową świadczenia) od dłużnika określonego w odpowiednim załączniku do niniejszej umowy, który określał będzie także wysokość tego wynagrodzenia.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »