| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Maj 2018

14 Maj 2018 - 134 dzień roku,

do końca pozostało 231 dni

Imieniny : Jeremiego, Julity, Justyny

Następnego dnia : Cezara, Izydora, Nadzieji

Ważne terminy

23 kwietnia 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne) – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Wpłata za luty 2019 r. podatku od przychodu z tytułu własności środka trwałego (budynku), określonego w art. 30g updof
 • Wpłata za 2019 r, podatku od przychodu z tytułu własności środka trwałego (budynku), określonego w art. 24b updop
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej z tytułu wypłaconych w marcu 2019 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z) za marzec 2019 r.
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2019 r. (lub I kwartał 2019 r.)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Wpłata zaliczki od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (za marzec lub I kwartał 2019 r.); dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%
 • Wpłata zaliczki miesięcznej za marzec (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub I kwartał 2019 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5

25 kwietnia 2019 r.

 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A– AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za marzec 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2019 r. i za I kwartał 2019 r.
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za I kwartał 2019 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji

26 kwietnia 2019 r.

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – jednostki sektora finansów publicznych: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne); b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne); c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – firmy inwestycyjne, które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)

29 kwietnia 2019 r.

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za I kwartał 2019 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za marzec 2019 r. składane przez dysponenta części 87
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za marzec 2019 r. składane przez dysponenta części 77
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za marzec 2019 r. (oraz złożenie deklaracji za marzec WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowych

30 kwietnia 2019 r.

 • Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej JST
 • Podatnicy, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A składają oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowych
 • PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spolecznego
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2019 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno - prywatnego
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2019 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Opłacenie składek przez rolników za II kwartał 2019 r.
 • AKC-PA - kwiecień
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za I kwartał 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2019 r. kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe