Kategorie

Terminarz

25 cze 2021
23 wrz 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2021 r. (część ewidencyjna)
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN; AKC-ST/AKC-STn
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za maj 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2021-06-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za maj 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za maj 2021 r. (oraz złożenie deklaracji za maj …
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za maj 2021 r. składane przez dysponenta części 77
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - czerwiec
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie zeznania (deklaracje CIT-8 i CIT8AB z załącznikami) o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji CIT/KW stanowiącej załącznik do zeznania CIT-8 prze spółki kapitałowe, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Zakończenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w jednostkach innych niż wymienione w art. 68 ustawy o rachunkowości
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania na kasach online przez podatników świadczących usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, …
2021-07-01
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-07-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2021-07-05
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za czerwiec 2021 r.
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2021 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2021-07-07
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-07-08
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin na złożenie przez organizacje związkowe działające u pracodawcy informacji o liczbie członków według stanu zatrudnienia …
2021-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia UWAGA! W …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2021 r. składane …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za II kwartały 2021 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki …
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2021 r. składane przez urzędy skarbowe
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
2021-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, …
2021-07-14
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-14
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2021 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające …
2021-07-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2021 r. składane …
2021-07-15
Dodaj do kalendarza