Regulamin

ARCHIWALNY REGULAMIN UDZIELANIA LICENCJI na materiały redakcyjne

§ 1
Zakres zastosowania
 1. Regulamin stosuje się do udzielania licencji na materiały redakcyjne, przy czym usługodawcą oraz licencjodawcą jest INFOR, a licencjobiorcą - Klient.
 2. Przez materiały redakcyjne należy rozumieć wszelkie utwory zamieszczone w tytułach INFOR, w stosunku do których przysługują INFOR bezpośrednio lub na podstawie zawartych umów licencyjnych wszelkie prawa w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, a nie mające charakteru materiałów reklamowych. W szczególności chodzi o spełniające powyższe warunki: artykuły, grafiki, wideoszkolenia.
 3. Regulamin stosuje się do zamówień złożonych począwszy od 16.10.2018 r.
§ 2
Strony
 1. Przez INFOR należy rozumieć jednego z dwóch wydawców, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do danego materiału redakcyjnego w zakresie umożliwiającym udzielenie licencji, tj:
  1. Infor Biznes sp. z o o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 307225, NIP 527-25-75-823, kapitał zakładowy 29. 421. 550 zł, wydawcę m.in. tytułu „Dziennik Gazeta Prawna" oraz serwisów www. dziennik.pl, www. forsal.pl, www.gazetaprawna.pl;
  2. INFOR PL S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000225279, REGON: 011617580, NIP 118-00-93-066, kapitał zakładowy 5. 600. 000 zł, w całości opłacony.
 2. 2. Usługobiorcą może być wyłącznie podmiot nie będący konsumentem, tj. nie będący osobą fizyczną zamawiającą licencję bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Klient). Umowy licencyjne z konsumentami zawierane są w drodze indywidualnych negocjacji.
§ 3
Licencja
 1. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z materiału redakcyjnego uprawniony jest do: :
  1. wprowadzenia kopii materiału redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. wytworzenia cyfrowych kopii materiału redakcyjnego,
  3. publicznego udostępniania materiału redakcyjnego na swoich stronach internetowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
 2. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie materiału redakcyjnego w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie uprawniony jest do:
  1. wprowadzenia kopii materiału redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. wytworzenia egzemplarzy materiału redakcyjnego techniką drukarską,
  3. jednorazowego wprowadzenia do obrotu wytworzonych egzemplarzy materiału redakcyjnego.
 3. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z materiału redakcyjnego w obrębie wewnętrznej sieci intranet uprawniony jest do:
  1. wprowadzenia kopii materiału redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. wytworzenia cyfrowych kopii materiału redakcyjnego,
  3. udostępniania materiału redakcyjnego w zamkniętej wewnętrznej sieci intranet, dostępnej dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w stałej organizacyjnej relacji z licencjobiorcą.
 4. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z materiału redakcyjnego na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej uprawniony jest do:
  1. wprowadzenia kopii materiału redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. udostępniania materiału redakcyjnego osobom zatrudnionym u licencjobiorcy wyłącznie w celu określonym w zamówieniu, o którym mowa w § 4.
 5. Korzystanie z materiałów redakcyjnych poza warunkami licencyjnymi nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Niedozwolone jest w szczególności:
  1. a) dokonywanie, bez uzyskania uprzedniej zgody INFOR, jakichkolwiek zmian w materiałach redakcyjnych, w tym dokonywania skrótów, zmian tytułów lub śródtytułów;
  2. kopiowanie lub transmitowanie materiałów redakcyjnych lub ich części,
  3. rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie),
  4. pobieranie zawartości baz danych i wtórne wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z materiałów redakcyjnych jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu (zakaz sublicencji).
 7. Korzystając z materiałów redakcyjnych, licencjobiorca jest zobowiązany do oznaczenia źródła pochodzenia tych materiałów oraz imienia i nazwiska każdego z autorów, zgodnie z informacją otrzymaną od INFOR.
 8. Licencja lub, odpowiednio, sublicencja jest udzielana niewyłącznie oraz tylko w zakresie praw autorskich, jakie przysługują INFOR w chwili jej udzielenia.
§ 4
Procedura udzielenia licencji
 1. W celu nabycia licencji na korzystanie z materiału redakcyjnego podmiot zainteresowany nabyciem licencji wysyła INFOR zamówienie, w którym określa cel lub sposób wykorzystania, w tym okres lub datę publikacji lub innego wykorzystania, a także dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadkach określonych w § 3 ust. 1 i 2 należy wskazać adres stron internetowych, na których materiał redakcyjny będzie rozpowszechniany, lub tytuł czasopisma, w którym zostanie zamieszczony. Zamówienie powinno wskazywać także dane licencjobiorcy potrzebne do wystawienia faktury.
  Zamówienie może być zgłoszone pocztą elektroniczną pod adresem licencje@infor.pl.
 2. INFOR udzieli odpowiedzi na zamówienie pod wskazanym adresem e-mail, w ciągu dwóch dni roboczych, przesyłając Klientowi formularz zamówienia.
 3. Umowa zostaje zawarta a licencja udzielona w chwili, w której spełnione są obydwa warunki: (i) Klient wyśle INFOR formularz zamówienia otrzymany zgodnie z ust. 1; (ii) INFOR otrzyma opłatę licencyjną.
 4. Cennik zawierający informacje o wysokości opłat licencyjnych za jeden materiał redakcyjny znajduje się pod adresem www.infor.pl/licencje
 5. Opłatę licencyjną należy wnosić na konto wskazane na fakturze.
§ 5
Komunikacja i reklamacje
 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Oświadczenie woli INFOR zawarte w liście elektronicznym wysłanym pod adresem Klienta wskazanym przez niego przy zawarciu umowy uważa się za doręczone z chwilą wysłania.
 3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia INFOR o zmianie swego adresu e-mail. W przypadku niepoinformowania INFOR o zmianie adresu e-mail, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez INFOR do Klienta pod adresem e-mail podanym przez Klienta przy złożeniu zamówienia zostały skutecznie doręczone.
 4. W sprawach związanych z zamówieniem Klient może się kontaktować z Biurem Opiekunów Klienta INFOR PL S.A., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 31 27 lub pod adresem e-mail: bok@infor.pl (dalej: Biuro Opiekunów Klienta).
 5. INFOR może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. INFOR jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.
§ 6
Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) jest INFOR PL S.A. Siedzibą spółki jest ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.
 2. Współadministratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES sp. z o.o. z siedzibą przy: ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez usługodawcę usług.
 4. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług),
  2. prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  3. archiwizacji,
  4. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki z Grupy INFOR,
  5. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
  6. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
 5. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z regulaminem i ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
  1. udzielona zgoda,
  2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
 7. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od spółek z Grupy INFOR PL i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
 8. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółki z Grupy Kapitałowej INFOR działaniami realizowanymi w imieniu spółek,
  2. spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom,
  3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
  4. kancelariom prawnym, którym spółki z grupy kapitałowej INFOR zleciły np. prowadzenie postępowania,
  5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  6. spółce, która jest odpowiedzialna za obsługę danego produktu lub serwisu internetowego.
 9. Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB.
 10. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. przepisy prawa, które mogą obligować spółki z grupy kapitałowej INFOR do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości),
  2. okres, przez jaki są świadczone usługi,
  3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
  4. okres, na jaki została udzielona zgoda.
 11. W przypadku pobierania produktów darmowych pobierający jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, od spółek z grupy INFOR lub ich partnerów handlowych.
 12. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 13. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. przeniesienia Państwa danych osobowych.
 14. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki z grupy kapitałowej INFOR mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. Spółki z grupy kapitałowej INFOR korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
 16. Przez Grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://holding.infor.pl/.
 17. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe" lub do Biura Opiekunów Klienta na skrzynkę bok@infor.pl.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Dane i informacje udostępniane w treści materiałów redakcyjnych służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które INFOR uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą INFOR, INFOR nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w materiałach redakcyjnych informacji, a także za ich przydatność dla działań licencjobiorców. INFOR nie ponosi odpowiedzialności wobec licencjobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych w materiałach redakcyjnych.
 2. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do rozwiązania umowy może dojść za porozumieniem stron.
 4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba INFOR.
 5. Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.infor.pl/licencje.